Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Bootstrap Example
Makale Tam Metin
Türkiye’de Okul Sağlığı Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Analizi
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
Necmettİn FIRAT 203210008
Rasim TÖSTEN 203210008

Özet

Bu çalışma, Türkiye’de okul sağlığı üzerine yapılan lisansüstü tez çalışmalarında nasıl bir eğilimin olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Türkiye’de okul sağlığı üzerine yapılan lisansüstü tez çalışmaları meta-sentez yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada 1978- 2021 yılları arasında yapılan 22 yüksek lisans tezi, 5 doktora tezi ve 5 tıpta uzmanlık tezi olmak üzere toplam 32 çalışma analiz edilmiştir. Yapılan tezlerin tespit edilmesinde ve seçilmesinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Tarama Merkezi veri tabanından yararlanılmıştır. Araştırmada geçerlilik ve güvenirliğin sağlaması amacıyla araştırmanın amacı ve araştırma soruları açık bir şekilde ifade edilmiş ve veri toplama metodu için ölçütler geliştirilmiştir. Yapılan tezlerden elde edilen veriler; okul sağlığı ile ilgili hedeflenen amaçlar, araştırmaların yapıldığı iller, örneklem grubu, kullanılan yöntem, veri toplama araçları, araştırmalarda elde edilen sonuçlar ve araştırmacıların önerileri açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler tablo ve grafiklerden yararlanılarak yorumlanmıştır. Araştırmada okul sağlığı ile ilgili yapılan tezlerin en çok; öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin okul sağlığına etkilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul sağlığı, meta- sentez, örgüt sağlığı

Kaynakça

Akbaba, S. (1998). Ortaöğretim Okullarının Örgüt Sağlığı: Bolu İl Örneği(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara. Aksayan, S., Gözüm, S. (1998). Olumlu Sağlık Davranışlarının Başlatılmasında ve Sürdürülmesinde Özetkililik Algısının Önemi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yükskeokulu Dergisi. 2(1): 35-41. Aküzüm, C. ve Özmen, F.(2013). Eğitim Denetmenlerinin Rollerini Gerçekleştirme Yeterlikleri: Bir Meta-Sentez Çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 56(56), 97-120. Arıkan, E. (2011), Örgüt Sağlığının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. Bandura, A. (1986). Social Foundation of Throught and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood cliffs, New Jersery: Prentice Hall. Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik Analizinin Parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33- 38. Finfgeld, D.L. (2003). Metasynthesis: The State of the Art-so Far. Qualitative Health Research, 13(7), 893-904. Güvercin, D. (2016), Ortaöğretim Kurumlarında Görülen Bilgi Uçurma Süreci ve Bilgi Uçurma Nedenlerine İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak. Juszcak, L.(1999). Okul Temelli Sağlık Hizmetleri. Okul Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul. Kabakçı Yurdakul, I., & Ersoy, A. (2014). Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 2(1), 65-86. Koçel, T. (2013), İşletme Yöneticiliği (13. Baskı), İstanbul: Beta. Korkmaz, M. (2007). Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 49(49), 57-91. Miles, Mathew B. Planned Change & Organizational Health: Figure and Ground. In F.D. Corver & T. J. Sergiovanni (Eds), Organizations and Human Behavior. New York: Mc Graw Hill, 1969, p. 375-391 Polatçı, S. ; Ardıç, K. ; Kaya, A. (2008). Akademik Kurumlarda Örgüt Sağlığı ve Örgüt Sağlığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.,Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Manisa, Türkiye, 146. Sandelowski, M. ve Barroso, J. (2003). Toward a Metasynthesis of Qualitative Findings on Motherhood in HIV-Positive Women. Research in Nursing & Health, (26), 153-170. Uras, M. (1998). Lise Öğretmenlerinin Örgüt Sağlığına İlişkin Algıları (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya. Wolfe, L.C., Selekman, J. (2002). School Nurses: What it Was and What it is?. Pediatric Nursing, 28(4):403-407. Yıldırım, C. (2006). Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Örgütsel Sağlık Üzerindeki Etkisi: Ankara İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. ARAŞTIRMA KAPSAMINDA İNCELENEN KAYNAKLAR Akıl Bülbül, Ü. G. (2005). Bürokrasi ve İlköğretimde Örgütsel Sağlık. Yüksek Lisans Tezi. Anyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. Altıntaş, M. (2019). Örgütsel Sağlık ve Erdemli raporlama(whistleblowing) Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Eğitim ve Sağlık Kuruluşları Örneği. Yüksek Lisans Tezi. KırşehirAhi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir. Aytaç, N. (1990). Kırsal Alanda İlkokullarda Okul Sağlığı. Tıpta Uzmanlık Tezi. Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana. Bakır, D.(2018). Ortaöğretimde Çalışan Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Okul Sağlığı Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Başar, R. P. (2008). Aydın’da İki İlköğretim Okulunda Okul Sağlığı Hizmetleri ve Yeni Bir Model Geliştirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aydın. Bulduk, S. (2002). Okul Sağlığı Hemşireliğin Durumu ve İşlevsel Boyutu. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Çakır, S. (2005). Kocaeli İlinde Okul Sağlığı ve Hemşireliği Hizmetlerinin Durumu. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli. Çelebi, M. (2014).Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel sağlık ve Örgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. Demirel, R.( 2003). Isparta İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında Okul Sağlığı Araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta. Ergin, U. (2008). Okul Sağlığının Oluşmasında Okul Yöneticilerinin Cinsiyetlerinin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Ergün, A.(2003). Hemşirelik Bakımı Sınıflandırma Modelleri Doğrultusunda Okul Sağlığı Uygulamaları, Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Gürbüz, K. (2006). Olumlu Sağlık Davranışlarının Kazandırılmasında Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli. Gürkan, F. B. (2006). İlköğretim Okullarının Örgütsel Sağlık Düzeyi (Polatlı İlçesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Hatipoğlu, S. (2016). Manisa Şehzadeler Eğitim Araştırma Toplum Sağlığı Merkezi Bölgesinde Okul Sağlığı Düzeyinin Tanımlanması. Tıpta Uzmanlık Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Manisa. Karabayır, E.(2004). Okul Yöneticilerinin Okul Sağlığı Algılamaları ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, İstanbul. Karacan, K. (2017). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Sağlık ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kesik, F. (2016). Avrupa Birliği Projelerinin Okul Sağlığına Katkılarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir. Koç, S.(1997). Okul Sağlığını Geliştirme Programlarında Öğretim Araç ve Yöntemlerin Etkinliği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Koçoğlu, D. (2011). Kapsamlı Okul Sağlığı Hemşireliği Hizmetlerinin Öğrencilerin Akademik Performansına Etkisinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kotbaş, S. (2018). Örgütsel Erdemlilik ile Sağlık Arasındaki İlişkinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize. Marmaris, Ü. (2004). Tekirdağ İl Merkezindeki İlkokullarında Okul Sağlığı Hizmetlerinin Durumu, Gereksinimler ve Geleceğe Yönelik Öneriler. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne. Olgun, İ. (2012). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Okul Sağlığına Etkisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Kahramanmaraş İli Merkez İlçe Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Öncel, S. (1999). Okul Sağlığı Hemşirelik Hizmetlerinin Öğrencilerin Sağlık ve Başarı Durumuna Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir. Saygılı, B. (2010). Endüstri Meslek Lisesi Müdürlerinin Liderlik Davranışlarının Okul Sağlığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Soylu, İ. (2017).Örgütsel Güven ile Lider- Üye Etkileşimin Örgütsel Sağlık Üzerindeki Etkisi: Özel Okullar Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat. Tan, S. (2017). Öğretmen Algılarına Göre Örgütsel sağlık ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Siirt Üniversitesi, Sosyal Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt. Taşan, Ü. (2005). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okul Sağlığına Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Tekel, M. (2019). Öğretmen Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sağlık Arasındaki İlişki (Kemalpaşa Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. Topçu, T.(1978). Etimesgut Sağlık Bölgesinde Bir Okul Sağlığı Çalışması, Tıpta Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği, Ankara. Usta, İ. (2008). Tokat İli Erbaa İlçe Merkezi İlköğretim Okullarındaki Okul Sağlığı Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. Yıldırım, C. (2006). Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Örgütsel Sağlık Üzerindeki Etkisi (Ankara İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yiğitbaş, Ç. (2004). Van Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında (Yibo) Okul Sağlığı Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van.

Analysis of Post-Graduate Thesis on School Health in Turkey
Author Name Author Surname Orcid Number
Necmettİn FIRAT 203210008
Rasim TÖSTEN 203210008

Abstract

In this study, it was effectuated on the purpose of specifiying leaning of performed postgraduate thesis studies on school health in Turkey. In the study, postgraduate thesis studies which were performed on school health in Turkey was analyzed by using method of meta-synthesis. In the research, between 1978 and 2021, 32 studies, which 22 of them were master’s theses, 5 of them were doctoral theses and 5 of them were theses of speciality in medicine, were analyzed. Database of National Thesis Scanning Center of Higher Education Institution (YÖK) was used to determinate and select the theses. In order to ensure validity and reliability, purpose and questions of the study were clearly stated and criteria were improved for the data acquisition method. Data obtained from theses, projected purposes related to school health, cities where the study was conducted, the sample group, the method used, the data acquisition tools, results obtained in the studies and the proposals of the researchers were evaluated. The data gotten were interpreted by benefiting from tables and graphics. It was determined that most of the theses about school health were effectuated on the purpose of determining the effect of teachers and school principals on school health.

Keywords: School health, meta-synthesis, organizational health

References

Akbaba, S. (1998). Ortaöğretim Okullarının Örgüt Sağlığı: Bolu İl Örneği(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara. Aksayan, S., Gözüm, S. (1998). Olumlu Sağlık Davranışlarının Başlatılmasında ve Sürdürülmesinde Özetkililik Algısının Önemi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yükskeokulu Dergisi. 2(1): 35-41. Aküzüm, C. ve Özmen, F.(2013). Eğitim Denetmenlerinin Rollerini Gerçekleştirme Yeterlikleri: Bir Meta-Sentez Çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 56(56), 97-120. Arıkan, E. (2011), Örgüt Sağlığının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. Bandura, A. (1986). Social Foundation of Throught and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood cliffs, New Jersery: Prentice Hall. Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik Analizinin Parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33- 38. Finfgeld, D.L. (2003). Metasynthesis: The State of the Art-so Far. Qualitative Health Research, 13(7), 893-904. Güvercin, D. (2016), Ortaöğretim Kurumlarında Görülen Bilgi Uçurma Süreci ve Bilgi Uçurma Nedenlerine İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak. Juszcak, L.(1999). Okul Temelli Sağlık Hizmetleri. Okul Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul. Kabakçı Yurdakul, I., & Ersoy, A. (2014). Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 2(1), 65-86. Koçel, T. (2013), İşletme Yöneticiliği (13. Baskı), İstanbul: Beta. Korkmaz, M. (2007). Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 49(49), 57-91. Miles, Mathew B. Planned Change & Organizational Health: Figure and Ground. In F.D. Corver & T. J. Sergiovanni (Eds), Organizations and Human Behavior. New York: Mc Graw Hill, 1969, p. 375-391 Polatçı, S. ; Ardıç, K. ; Kaya, A. (2008). Akademik Kurumlarda Örgüt Sağlığı ve Örgüt Sağlığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.,Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Manisa, Türkiye, 146. Sandelowski, M. ve Barroso, J. (2003). Toward a Metasynthesis of Qualitative Findings on Motherhood in HIV-Positive Women. Research in Nursing & Health, (26), 153-170. Uras, M. (1998). Lise Öğretmenlerinin Örgüt Sağlığına İlişkin Algıları (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya. Wolfe, L.C., Selekman, J. (2002). School Nurses: What it Was and What it is?. Pediatric Nursing, 28(4):403-407. Yıldırım, C. (2006). Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Örgütsel Sağlık Üzerindeki Etkisi: Ankara İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. ARAŞTIRMA KAPSAMINDA İNCELENEN KAYNAKLAR Akıl Bülbül, Ü. G. (2005). Bürokrasi ve İlköğretimde Örgütsel Sağlık. Yüksek Lisans Tezi. Anyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. Altıntaş, M. (2019). Örgütsel Sağlık ve Erdemli raporlama(whistleblowing) Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Eğitim ve Sağlık Kuruluşları Örneği. Yüksek Lisans Tezi. KırşehirAhi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir. Aytaç, N. (1990). Kırsal Alanda İlkokullarda Okul Sağlığı. Tıpta Uzmanlık Tezi. Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana. Bakır, D.(2018). Ortaöğretimde Çalışan Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Okul Sağlığı Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Başar, R. P. (2008). Aydın’da İki İlköğretim Okulunda Okul Sağlığı Hizmetleri ve Yeni Bir Model Geliştirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aydın. Bulduk, S. (2002). Okul Sağlığı Hemşireliğin Durumu ve İşlevsel Boyutu. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Çakır, S. (2005). Kocaeli İlinde Okul Sağlığı ve Hemşireliği Hizmetlerinin Durumu. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli. Çelebi, M. (2014).Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel sağlık ve Örgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. Demirel, R.( 2003). Isparta İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında Okul Sağlığı Araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta. Ergin, U. (2008). Okul Sağlığının Oluşmasında Okul Yöneticilerinin Cinsiyetlerinin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Ergün, A.(2003). Hemşirelik Bakımı Sınıflandırma Modelleri Doğrultusunda Okul Sağlığı Uygulamaları, Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Gürbüz, K. (2006). Olumlu Sağlık Davranışlarının Kazandırılmasında Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli. Gürkan, F. B. (2006). İlköğretim Okullarının Örgütsel Sağlık Düzeyi (Polatlı İlçesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Hatipoğlu, S. (2016). Manisa Şehzadeler Eğitim Araştırma Toplum Sağlığı Merkezi Bölgesinde Okul Sağlığı Düzeyinin Tanımlanması. Tıpta Uzmanlık Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Manisa. Karabayır, E.(2004). Okul Yöneticilerinin Okul Sağlığı Algılamaları ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim bilimleri enstitüsü, İstanbul. Karacan, K. (2017). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Sağlık ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kesik, F. (2016). Avrupa Birliği Projelerinin Okul Sağlığına Katkılarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir. Koç, S.(1997). Okul Sağlığını Geliştirme Programlarında Öğretim Araç ve Yöntemlerin Etkinliği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Koçoğlu, D. (2011). Kapsamlı Okul Sağlığı Hemşireliği Hizmetlerinin Öğrencilerin Akademik Performansına Etkisinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kotbaş, S. (2018). Örgütsel Erdemlilik ile Sağlık Arasındaki İlişkinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize. Marmaris, Ü. (2004). Tekirdağ İl Merkezindeki İlkokullarında Okul Sağlığı Hizmetlerinin Durumu, Gereksinimler ve Geleceğe Yönelik Öneriler. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne. Olgun, İ. (2012). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Okul Sağlığına Etkisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Kahramanmaraş İli Merkez İlçe Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Öncel, S. (1999). Okul Sağlığı Hemşirelik Hizmetlerinin Öğrencilerin Sağlık ve Başarı Durumuna Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir. Saygılı, B. (2010). Endüstri Meslek Lisesi Müdürlerinin Liderlik Davranışlarının Okul Sağlığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Soylu, İ. (2017).Örgütsel Güven ile Lider- Üye Etkileşimin Örgütsel Sağlık Üzerindeki Etkisi: Özel Okullar Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat. Tan, S. (2017). Öğretmen Algılarına Göre Örgütsel sağlık ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Siirt Üniversitesi, Sosyal Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt. Taşan, Ü. (2005). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okul Sağlığına Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Tekel, M. (2019). Öğretmen Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sağlık Arasındaki İlişki (Kemalpaşa Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. Topçu, T.(1978). Etimesgut Sağlık Bölgesinde Bir Okul Sağlığı Çalışması, Tıpta Uzmanlık Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği, Ankara. Usta, İ. (2008). Tokat İli Erbaa İlçe Merkezi İlköğretim Okullarındaki Okul Sağlığı Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. Yıldırım, C. (2006). Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Örgütsel Sağlık Üzerindeki Etkisi (Ankara İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yiğitbaş, Ç. (2004). Van Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında (Yibo) Okul Sağlığı Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van.