Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Bootstrap Example
Makale Tam Metin
Demokrasi İle Popülizm Arasındaki İlişki
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
Barış ODABAŞ 0000-0002-9521-1358

Özet

Günümüz demokrasilerinin temsili nitelikte olması birtakım sorunları beraberinde getirmektedir. Popülizm, bu sorunlardan yalnızca birini oluşturmaktadır. Bu çalışma, demokrasi ile popülizmin genel hatlarını belirledikten sonra, ikisi arasındaki ilişkiyi anlamlandırmaya yöneliktir. Popülizm, her yönetim şeklinde görülmesine karşın, varlığını en çok temsili demokrasilerde hissettirir. Demokrasi ve popülizmi ortak paydada birleştiren faktörün ?milli egemenlik?? vurgusu olduğunu, ancak uygulamada bu vurgunun her ikisi için de farklı anlamlar barındırdığını söyleyebiliriz. Demokrasinin ve popülizmin muğlak kavramlar olması nedeniyle bazı ülkelerde demokrasi ile popülizm, siyam ikizlerini andıran bir görünüm alır. Popülist liderlerin elitlerin karşısında sıradan halkın safında yer alır gibi görünmeleri halktan olumlu karşılık almaları sonucunu doğurur. Popülistlerin gerçek halk olarak gördükleri halkın bir bölümünü iktidar sahibi elitlere karşı konuşlandırması ve düzen karşıtlığı rolüne soyunmaları, siyasetin temel amacı olan uzlaşmayı ortadan kaldırır. Bu kutuplaştırıcı siyaset anlayışı ve düzen karşıtlığı söylemi, popülizmin demokrasinin yolunu takip ederek temsili demokratik düzene zarar vermesi ile sonuçlanabilir.
 

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Temsili demokrasi, Popülizm, Popülist lider.

Kaynakça

Kitap
Ardıti, B., (2010), Liberalizmin Kıyılarında Siyaset: Farklılık, Popülizm, Devrim, Ajitasyon, Çev:         Emine Ayhan, İstanbul: Metis Yayınları.
Barber, B., (1995), Güçlü Demokrasi, Çev: Mehmet Beşikçi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Beetham, D. ve Boyle, K., (2005), Demokrasinin Temelleri 80 Soru 80 Cevap, Çev: Aslıhan Zeynep Kopuzlu, Ankara: Adres Yayınları.
Beetham, D.,  (2006), Demokrasi ve İnsan Hakları, Çev: Bilal Canatan, Ankara: Liberte  Yayınları.
Canetti, E., (2006), Kitle ve İktidar, Çev: Gülşat Aygen, İstanbul : Ayrıntı Yayınları.
Canfora, L., (2003), Demokratik Retoriğin Eleştirilmesi, Çev: Durdu Kundakçı, Ankara: Dost Kitabevi.
Dahl, R. A., (2001), Demokrasi Üzerine, Çev: Betül Kadıoğlu, Ankara: Phoenix Yayınevi.
Duverger, M., (1994), Siyaset Sosyolojisi, Çev: Şirin Tekeli, İstanbul: Varlık Yayınları.
Erdoğan, M., ( 2001), Anayasal Demokrasi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Fassin, E., (2018), Popülizm: Büyük Hınç, Çev:Gülener Kırnalı ve İlker Kocael, Ankara: Heretix Yayınları.
Gentile, E., (2017), Demokrasi?de Her zaman Halk Egemendir-Yalan, Çev: Volkan Çandar, İstanbul: İletişim Yayınları.
Gerbaudo, P, (2018), Maske Ve Bayrak: Popülizm ve Yurttaşlık, Çev: Diyar Saraçoğlu, İstanbul: Kafka Yayınları.
Giddens, A., (2011), Sosyolojinin Savunusu, Çev: İbrahim Kaya, Ankara: Sav Yayınları.
Habermas, J., (2002), Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akîbeti, Çeviri: Medeni Beyaztaş, İstanbul: Bakış Yayınları.
Harkins, Phil, (2002), Etkili Konuşmanın Gücü, Çev: Gürol Koca, Bursa: Alfa Yayınları.
Heywood, Andrew, (2007)Siyasi  İdeolojiler, Çev: Ahmet Kemal Bayram, Özgür Tüfekçi vd., Ankara: Adres Yayınları.
Jefferson, T., (1961), Thomas Jefferson?dan Seçme Parçalar, Çev: Mete Tunçay, Türk İstanbul: Siyasi İlimler Derneği Yayınları.
Kapani, M.,( 1988),  Politika Bilimine Giriş, İstanbul: Bilgi Yayınevi.
Kesgin, B., (2017), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İstanbul: Açılım Kitap.
Laclau, E., (2007), Popülist Akıl Üzerine, Çev:Nur Betül Çelik, Ankara: Epos Yayınları.
Le Bon, G.,  (2005), Kitlelerin Psikolojisi, Çev: Selahattin Demirkan, İstanbul: Yağmur Yayınları.
Locke, J., (2004), Hükümet Üzerine İkinci İnceleme, Çev: Fahri Bakırcı, Ankara: Babil Yayıncılık.
Mill, J.S., (2004), Hürriyet Üstüne, Çev: Mehmet Osman Dostel(1955), Sadeleştiren: Ömer Çaha, Ankara: Liberte Yayınları.
Montesquieu, C. L. (2014), Kanunların Ruhu Üzerine, Çev: Şevki Özbilen, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Mouffe, C., (2000), Demokratik Paradoks, Çev: A. Cevdet Aşkın, Ankara: Epos Yayınları.
Mouffe, C., (2010), Siyasal Üzerine, Çev: Mehmet Ratip, İstanbul: İletişim Yayınları.
Müller, J.W., (2017), Popülizm Nedir?, Çev:Onur Yıldız, İstanbul: İletişim Yayınları.
Paine, T., (2017), İnsan Hakları, Çev: Mehmet Osman Dostel, İstanbul: İletişim Yayınları.
Rawls, J.,(2007), Siyasal Liberalizm, , Çev: Mehmet Fevzi Bilgin, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Rouesseau, J.J., (1994), Toplum Sözleşmesi, Çev: Vedat Günyol, İstanbul: Adam Yayınları.
Sartori, G.,( 2017), Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev: Tunçer Karamustafaoğlu vd., İstanbul: Sentez Yayınevi.
Schmitt, C., (2006), Parlamenter Demokrasinin Krizi, Çev: A. Emre Zeybekoğlu,  Ankara: Dost Kitabevi.
Schmitt, C., (2014), Siyasal Kavramı, Çev: Ece Göztepe, İstanbul: Metis Yayınları.
Şaylan, G., (2008), Temsili Demokrasinin Önlenemez Krizi, Ankara: İmge Kitabevi.
Şengül, H.T., (2011), Muhafazakâr Popülizm, Ankara: İmge Kitabevi.
Taggart, P., (2004), Popülizm, Çev: Barış Yıldırım, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Tocqueville, A.D., (1994), Amerika?da Demokrasi, Çev: İhsan Sezal vd., Ankara: Yetkin Yayınları.
Touraine, A., (1997), Demokrasi Nedir?, Çev:Olcay Kunal, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Türköne, M., (2011), Siyaset, İstanbul: Etkileşim Yayınları.
Weber, M., (2006), Sosyoloji Yazıları, Çev:Taha Parla, İstanbul: Deniz Yayınları.
Yayla, Atilla, (2014), Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Ankara: Adres Yayınları.
Yayla, Atilla, (2015), Siyaset Bilimi, Ankara: Adres Yayınları.
Kitap Bölümü
Çınar, M., (2014), Demokrasi. Siyaset: Kavramlar, Kurumlar(pp. 203-250), Editör: Yüksel Taşkın, İstanbul: İletişim Yayınları.
GÖKÇE, O., (2016), Siyaset ve Kişilik. Siyaset Sosyolojisi(pp. 79-111), Editör: Orhan Gökçe, Ankara: Çizgi Kitabevi.
Seyla, Benhabib, (1999), Demokratik Moment ve Farklılık Sorunu. Demokrasi Ve Farklılık: Siyasal Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması(pp. 11-33), Çev: Zeynep Gürata vd., İstanbul: Demokrasi Kitaplığı.
Makale
Berlin, Isaiah, (1968), To Define Populism. Government and Opposition, 137-179.
Laclau, E. (2011), ?Popülizm: Bir Ad Ne İçerir??, (Çev. Hayriye Özen), Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 135-146.
Tunç, H., (2008), Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.22, Sayı.1-2, , 1113-1132.
 

The Relationship Between Demokracy and Populism
Author Name Author Surname Orcid Number
Barış ODABAŞ 0000-0002-9521-1358

Abstract

The representative nature of today's democracies raises some problems. This study, after determining the general lines of democracy and populism, aims to make sense of the relationship between the two. Populism makes its presence felt in very representative democracies, being seen in every administration. We can say that it is the emphasis on "national sovereignty" that unites democracy and populism on a common ground, but in practice this emphasis has different meanings for both. Because democracy and populism are ambiguous concepts, some democracy and populism take on an appearance that resembles Siamese twins. It results in the positive response of populist leaders from the public as if they are on the side of the ordinary against the elite. The deployment of the people, whom the populists see as the real people, against the ruling elites with a content and the role of anti-establishment abolishes the main purpose of politics. This polarizing understanding of politics and anti-establishment discourse may result in populism damaging the representative democratic order by following the path of democracy.

Keywords: Demokcracy, Representative democracy, Populism, Populist Leaders

References

Kitap
Ardıti, B., (2010), Liberalizmin Kıyılarında Siyaset: Farklılık, Popülizm, Devrim, Ajitasyon, Çev:         Emine Ayhan, İstanbul: Metis Yayınları.
Barber, B., (1995), Güçlü Demokrasi, Çev: Mehmet Beşikçi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Beetham, D. ve Boyle, K., (2005), Demokrasinin Temelleri 80 Soru 80 Cevap, Çev: Aslıhan Zeynep Kopuzlu, Ankara: Adres Yayınları.
Beetham, D.,  (2006), Demokrasi ve İnsan Hakları, Çev: Bilal Canatan, Ankara: Liberte  Yayınları.
Canetti, E., (2006), Kitle ve İktidar, Çev: Gülşat Aygen, İstanbul : Ayrıntı Yayınları.
Canfora, L., (2003), Demokratik Retoriğin Eleştirilmesi, Çev: Durdu Kundakçı, Ankara: Dost Kitabevi.
Dahl, R. A., (2001), Demokrasi Üzerine, Çev: Betül Kadıoğlu, Ankara: Phoenix Yayınevi.
Duverger, M., (1994), Siyaset Sosyolojisi, Çev: Şirin Tekeli, İstanbul: Varlık Yayınları.
Erdoğan, M., ( 2001), Anayasal Demokrasi, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Fassin, E., (2018), Popülizm: Büyük Hınç, Çev:Gülener Kırnalı ve İlker Kocael, Ankara: Heretix Yayınları.
Gentile, E., (2017), Demokrasi?de Her zaman Halk Egemendir-Yalan, Çev: Volkan Çandar, İstanbul: İletişim Yayınları.
Gerbaudo, P, (2018), Maske Ve Bayrak: Popülizm ve Yurttaşlık, Çev: Diyar Saraçoğlu, İstanbul: Kafka Yayınları.
Giddens, A., (2011), Sosyolojinin Savunusu, Çev: İbrahim Kaya, Ankara: Sav Yayınları.
Habermas, J., (2002), Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akîbeti, Çeviri: Medeni Beyaztaş, İstanbul: Bakış Yayınları.
Harkins, Phil, (2002), Etkili Konuşmanın Gücü, Çev: Gürol Koca, Bursa: Alfa Yayınları.
Heywood, Andrew, (2007)Siyasi  İdeolojiler, Çev: Ahmet Kemal Bayram, Özgür Tüfekçi vd., Ankara: Adres Yayınları.
Jefferson, T., (1961), Thomas Jefferson?dan Seçme Parçalar, Çev: Mete Tunçay, Türk İstanbul: Siyasi İlimler Derneği Yayınları.
Kapani, M.,( 1988),  Politika Bilimine Giriş, İstanbul: Bilgi Yayınevi.
Kesgin, B., (2017), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İstanbul: Açılım Kitap.
Laclau, E., (2007), Popülist Akıl Üzerine, Çev:Nur Betül Çelik, Ankara: Epos Yayınları.
Le Bon, G.,  (2005), Kitlelerin Psikolojisi, Çev: Selahattin Demirkan, İstanbul: Yağmur Yayınları.
Locke, J., (2004), Hükümet Üzerine İkinci İnceleme, Çev: Fahri Bakırcı, Ankara: Babil Yayıncılık.
Mill, J.S., (2004), Hürriyet Üstüne, Çev: Mehmet Osman Dostel(1955), Sadeleştiren: Ömer Çaha, Ankara: Liberte Yayınları.
Montesquieu, C. L. (2014), Kanunların Ruhu Üzerine, Çev: Şevki Özbilen, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Mouffe, C., (2000), Demokratik Paradoks, Çev: A. Cevdet Aşkın, Ankara: Epos Yayınları.
Mouffe, C., (2010), Siyasal Üzerine, Çev: Mehmet Ratip, İstanbul: İletişim Yayınları.
Müller, J.W., (2017), Popülizm Nedir?, Çev:Onur Yıldız, İstanbul: İletişim Yayınları.
Paine, T., (2017), İnsan Hakları, Çev: Mehmet Osman Dostel, İstanbul: İletişim Yayınları.
Rawls, J.,(2007), Siyasal Liberalizm, , Çev: Mehmet Fevzi Bilgin, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Rouesseau, J.J., (1994), Toplum Sözleşmesi, Çev: Vedat Günyol, İstanbul: Adam Yayınları.
Sartori, G.,( 2017), Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev: Tunçer Karamustafaoğlu vd., İstanbul: Sentez Yayınevi.
Schmitt, C., (2006), Parlamenter Demokrasinin Krizi, Çev: A. Emre Zeybekoğlu,  Ankara: Dost Kitabevi.
Schmitt, C., (2014), Siyasal Kavramı, Çev: Ece Göztepe, İstanbul: Metis Yayınları.
Şaylan, G., (2008), Temsili Demokrasinin Önlenemez Krizi, Ankara: İmge Kitabevi.
Şengül, H.T., (2011), Muhafazakâr Popülizm, Ankara: İmge Kitabevi.
Taggart, P., (2004), Popülizm, Çev: Barış Yıldırım, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Tocqueville, A.D., (1994), Amerika?da Demokrasi, Çev: İhsan Sezal vd., Ankara: Yetkin Yayınları.
Touraine, A., (1997), Demokrasi Nedir?, Çev:Olcay Kunal, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Türköne, M., (2011), Siyaset, İstanbul: Etkileşim Yayınları.
Weber, M., (2006), Sosyoloji Yazıları, Çev:Taha Parla, İstanbul: Deniz Yayınları.
Yayla, Atilla, (2014), Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Ankara: Adres Yayınları.
Yayla, Atilla, (2015), Siyaset Bilimi, Ankara: Adres Yayınları.
Kitap Bölümü
Çınar, M., (2014), Demokrasi. Siyaset: Kavramlar, Kurumlar(pp. 203-250), Editör: Yüksel Taşkın, İstanbul: İletişim Yayınları.
GÖKÇE, O., (2016), Siyaset ve Kişilik. Siyaset Sosyolojisi(pp. 79-111), Editör: Orhan Gökçe, Ankara: Çizgi Kitabevi.
Seyla, Benhabib, (1999), Demokratik Moment ve Farklılık Sorunu. Demokrasi Ve Farklılık: Siyasal Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması(pp. 11-33), Çev: Zeynep Gürata vd., İstanbul: Demokrasi Kitaplığı.
Makale
Berlin, Isaiah, (1968), To Define Populism. Government and Opposition, 137-179.
Laclau, E. (2011), ?Popülizm: Bir Ad Ne İçerir??, (Çev. Hayriye Özen), Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 135-146.
Tunç, H., (2008), Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.22, Sayı.1-2, , 1113-1132.