Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Güneydoğu Araştırmaları Derneği Yayınıdır
Bootstrap Example
Makale Tam Metin
ÖĞRETMENLERİN SENDİKA MEMNUNİYETİ İLE BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
ÖZGÜR YİĞİT 0000-0002-3865-7177
MEHMET ALİ AYAZ 0000-0002-8259-4708
AZİZE YİĞİT 0000-0002-1133-6365
ERDAL GÜNGÖR 0000-0001-5805-5619

Özet

Sendikalar, gücünü üyelerin sendikaya duyulan bağlılıklardan ve sendikadan duydukları memnuniyet belirlemektedir. Sendikaların devamlılık arz edebilmesi için sendika üyelerin sendikaya duydukları bağlılık ve memnuniyet konuları önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı; öğretmenlerin sendika memnuniyeti ile bağlılığı arasındaki ilişkileri tespit etmek ve düzeylerini belirlemektir.
Araştırmanın evreni 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır ili merkez Kayapınar ilçesinde sendikaya üye olan 2104 öğretmenden oluşmaktadır. Örnekleme seçimi sonucunda 29?u kadın 71?i erkek olmak üzere 100 öğretmen araştırmada yer almıştır. Araştırma kapsamındaki öğretmenlere demografik değişkenler, memnuniyet ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeği ile alakalı soruları içeren anketten 105 tane dağıtılmış ancak bunlardan 100?ü değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırmanın verileri Emhan ve Gök (2011) tarafından geliştirilen ?Memnuniyet Ölçeği?, Allen ve Meyer (1990), tarafından geliştirilen Bilgin (2003) tarafından Türkçe uyarlamasının yapılan?Örgüte Bağlılık Ölçeği? ve araştırmacı tarafından geliştirilen ?Kişisel Bilgi Formu? araçlığıyla toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde: aritmetik ortalama (X), standart sapma (Ss), frekans (f), yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca araştırmada, t-testi, ANOVA testi korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda; öğretmenlerin sendika memnuniyeti ile örgütsel bağlılıkları cinsiyet, yaş ve üye oldukları sendika değişkenlerine göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca sendika üyelerinin bağımlılık ve memnuniyeti arasında çok güçlü pozitif doğrusal bir ilişki olduğunu görülmektedir.
 

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: Öğretmen, Sendika, Üye, Memnuniyet, Örgütsel Bağlılık.

Kaynakça

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), Sendikal İstatistikler, Ocak 2013-Ocak2021 https://www.ailevecalisma.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/sendikalistatistikler/isci-sayilari-ve-sendikalarin-uye-sayilari-hakkinda-tebligler/
Al-Ajmi, Rashed (2006),?The Effect Of Gender On Job Satisfaction And Organizational Commitment In Kuwait? International Journal of Management, Vol. 23, No. 4, p.838- 842.
Allen, Natalie J. &Grisaffe, Douglas B. (2001), ?Employee Commitment To The Organization And Customer Reactions: Mapping The Linkages?, Human Resource Management Review , Vol. 11, p.211-212.
Allen, Natalie J. ve John P. MEYER; (1990), ?TheMeasurementandAntecedents of Affective, ContinuanceandNormativeCommitmenttotheOrganization?, Journal of OccupationalPsychology, (63), ss. 1-18.
Bacanlı, H. (2002). Psikolojik kavram analizleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Balay, R. (2000). Yönetcilerde ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Bilgin, S.L. (2003). ?Sendikaya Bağlılık Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması?, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (4) 12-31
Bolat, Oya İnci - Bolat, Tamer (2008), ?Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi?, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 11, Sayı 8, s.75-94
Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sendikaları İşkolu İstatistikleri tebliğleri, çeşitli yıllar.
Çetinkaya, Fevziye - Ünalan, Demet - Özyurt, Özcan - Kayabaşı, Aydemir (2006), ?Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sekreterlerin İş Memnuniyeti?, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, s. 1-17.
Dirani, Khalil M. (2009), ?Measuringthe Learning OrganizationCulture, OrganizationalCommitmentAndJobSatisfactionInTheLebaneseBankingSector?, Human Resource Development International, Vol. 12, No. 2, p.69-84.
Durna, Ufuk - Eren, Veysel (2005), ?Üç Bağlılık Unsuru Açısından Örgütsel Bağlılık?, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, s.210-219.
Duygulu, Sergül - Korkmaz, Fatoş (2008), ?Hemşirelerin Örgüte Bağlılığı, İş Doyumları Ve İşten Ayrılma Nedenleri?, C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, s.9- 20.
Eskildsen, Jacob K. - Dahlgaard, Jens J. (2000), ?A Casual Model forEmployeeSatisfaction?, Total Quality Management, Vol. 11, No.8, p.1081-1094
Gelade, Garry A. - Young, Stephen (2005), ?Test of A Service Profit Chain Model InTheRetailBankingSector?, Journal of OccupationalandOrganizationalPsychology, Vol. 78, p.1-22.
George, D. &Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step by step: A simpleguideandreference, 17.0update (10a ed.).
Kaya, G.M. (2017), İç Müşteri Memnuniyetinin Şirket Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul.
Matzler, Kurt - Renzl, Birgit (2007), ?PersonalityTraits, EmployeeSatisfactionAndAffectiveCommitment?, Total Quality Management, Vol. 18 No. 5, p.589-598.
Meyer, John P. - Allen, Natalie J. (1991), ?A Three-Component Conceptualization Of OrganizationalCommitment?, Human Resource Management Review, Vol. 1, No. 1, p.61-89.
Sığrı, Ünsal (2007), ?İş Görenlerin Örgütsel Bağlılıklarının Meyer ve Allen Tipolojisiyle Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma?, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, s.261-278.
Yalçın, Azmi - İplik, Fatma Nur (2008), ?A Grubu Seyahat Acentelerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği?, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, s.483-500.
Yazıcıoğlu, İrfan - Topaloğlu, Işıl Gökçe (2009), ?Örgütsel Adalet ve Bağlılık İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama?, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s.3-16.
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' UNION SATISFACTION AND LOYALTY
Author Name Author Surname Orcid Number
ÖZGÜR YİĞİT 0000-0002-3865-7177
MEHMET ALİ AYAZ 0000-0002-8259-4708
AZİZE YİĞİT 0000-0002-1133-6365
ERDAL GÜNGÖR 0000-0001-5805-5619

Abstract

The strength of the unions is determined by the loyalty of the members to the union and the satisfaction they feel from the union. In order for the unions to provide continuity, the commitment and satisfaction of the union members to the union are important. The aim of this study; to determine the relationship between teachers' union satisfaction and commitment and to determine their levels.
The universe of the research consists of 2104 teachers who are members of the union in the Kayapınar district of Diyarbakır province in the 2020-2021 academic year. As a result of the sampling selection, 100 teachers, 29 female and 71 male, took part in the research. 105 questionnaires containing questions about demographic variables, satisfaction scale and organizational commitment scale were distributed to the teachers within the scope of the research, but 100 of them were evaluated. The data of the study were collected using the "Satisfaction Scale" developed by Emhan and Gök (2011), the "Commitment to Organization Scale" developed by Allen and Meyer (1990), the Turkish adaptation of Bilgin (2003), and the "Personal Information Form" developed by the researcher. In the analysis of the research data: arithmetic mean (X), standard deviation (Ss), frequency (f), percent (%) values ??were calculated. In addition, t-test, ANOVA test, correlation and regression analysis were used in the study.
As a result of the analyzes made; A significant difference was found between teachers' union satisfaction and organizational commitment according to gender, age and union variables. In addition, it is seen that there is a very strong positive linear relationship between the addiction and satisfaction of union members.
 

Keywords: Keywords: Teacher, Union, Member, Satisfaction, Organizational Commitment.

References

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), Sendikal İstatistikler, Ocak 2013-Ocak2021 https://www.ailevecalisma.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/sendikalistatistikler/isci-sayilari-ve-sendikalarin-uye-sayilari-hakkinda-tebligler/
Al-Ajmi, Rashed (2006),?The Effect Of Gender On Job Satisfaction And Organizational Commitment In Kuwait? International Journal of Management, Vol. 23, No. 4, p.838- 842.
Allen, Natalie J. &Grisaffe, Douglas B. (2001), ?Employee Commitment To The Organization And Customer Reactions: Mapping The Linkages?, Human Resource Management Review , Vol. 11, p.211-212.
Allen, Natalie J. ve John P. MEYER; (1990), ?TheMeasurementandAntecedents of Affective, ContinuanceandNormativeCommitmenttotheOrganization?, Journal of OccupationalPsychology, (63), ss. 1-18.
Bacanlı, H. (2002). Psikolojik kavram analizleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Balay, R. (2000). Yönetcilerde ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Bilgin, S.L. (2003). ?Sendikaya Bağlılık Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması?, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (4) 12-31
Bolat, Oya İnci - Bolat, Tamer (2008), ?Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi?, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 11, Sayı 8, s.75-94
Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sendikaları İşkolu İstatistikleri tebliğleri, çeşitli yıllar.
Çetinkaya, Fevziye - Ünalan, Demet - Özyurt, Özcan - Kayabaşı, Aydemir (2006), ?Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sekreterlerin İş Memnuniyeti?, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, s. 1-17.
Dirani, Khalil M. (2009), ?Measuringthe Learning OrganizationCulture, OrganizationalCommitmentAndJobSatisfactionInTheLebaneseBankingSector?, Human Resource Development International, Vol. 12, No. 2, p.69-84.
Durna, Ufuk - Eren, Veysel (2005), ?Üç Bağlılık Unsuru Açısından Örgütsel Bağlılık?, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, s.210-219.
Duygulu, Sergül - Korkmaz, Fatoş (2008), ?Hemşirelerin Örgüte Bağlılığı, İş Doyumları Ve İşten Ayrılma Nedenleri?, C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, s.9- 20.
Eskildsen, Jacob K. - Dahlgaard, Jens J. (2000), ?A Casual Model forEmployeeSatisfaction?, Total Quality Management, Vol. 11, No.8, p.1081-1094
Gelade, Garry A. - Young, Stephen (2005), ?Test of A Service Profit Chain Model InTheRetailBankingSector?, Journal of OccupationalandOrganizationalPsychology, Vol. 78, p.1-22.
George, D. &Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step by step: A simpleguideandreference, 17.0update (10a ed.).
Kaya, G.M. (2017), İç Müşteri Memnuniyetinin Şirket Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul.
Matzler, Kurt - Renzl, Birgit (2007), ?PersonalityTraits, EmployeeSatisfactionAndAffectiveCommitment?, Total Quality Management, Vol. 18 No. 5, p.589-598.
Meyer, John P. - Allen, Natalie J. (1991), ?A Three-Component Conceptualization Of OrganizationalCommitment?, Human Resource Management Review, Vol. 1, No. 1, p.61-89.
Sığrı, Ünsal (2007), ?İş Görenlerin Örgütsel Bağlılıklarının Meyer ve Allen Tipolojisiyle Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma?, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, s.261-278.
Yalçın, Azmi - İplik, Fatma Nur (2008), ?A Grubu Seyahat Acentelerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği?, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, s.483-500.
Yazıcıoğlu, İrfan - Topaloğlu, Işıl Gökçe (2009), ?Örgütsel Adalet ve Bağlılık İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama?, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s.3-16.