Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Güneydoğu Araştırmaları Derneği Yayınıdır
Bootstrap Example
Makale Tam Metin
KAMU OKULLARINDA OKUYAN SURI?YELI? O?G?RENCI?LERI?N SOSYO-KU?LTU?REL UYUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
DİYAR ÖZTÜRK 0000-0002-2585-0656
YOLDAŞ DAŞKIN 0000-0003-3222-5522
CANER OTO 0000-0001-6707-5208
HASAN ZİREK 0000-0002-1344-3068

Özet

Bu araştırmanın amacı, kamu okullarında okuyan Suriyeli? o?g?rencı?lerı?n sosyo-ku?ltu?rel uyumlarına yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler kamu okullarında görev yapan 20 öğretmenden yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Diyarbakır ili Bağlar ilçesi sınırları içinde kamu okullarında görev yapan öğretmenlerden oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma verilerinin sunumunda katılımcılara verilen kodlar kullanılmış ve bazı görüşlerden doğrudan alıntı yapılarak yorumlar desteklenmiştir.
Araştırma sonucunda öğretmenler; Suriyeli öğrencilerin sosyo-kültürel uyum sağlayamamalarının başlıca nedenleri, dil engeli, kültürel farklılık, öğretmen tutumları, akademik hazırbulunuşluk, akran ilişkileri gibi faktörler olduğunu belirtmişlerdir. Suriyeli öğrencilerin sosyo-kültürel uyumlarında dil engeli problemi özellikle ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra Suriyeli öğrenciler ana dilinde eğitim alması ve sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları sosyo-kültürel uyumu artırırken dil farklılıkları, kültürel çatışma, ekonomik yetersizlik, akran zorbalığı, hayata bakış farklılıkları ve öğretmen yetersizliği gibi faktörlerin uyumu zorlaştırdığı sonuca ulaşılmıştır.
 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Eğitim, Uyum, Öğretmen, Sığınmacı, Suriyeli öğrenci.

Kaynakça

Beiser, M., ve Hou, F. (2001). Language acquisition, unemployment and depressive disorder among Southeast Asian refugees: a 10-year study. Social science ve medicine, 53(10), 1321-1334.
Bircan, T. ve Sunata, U. (2015). Educatinal assesment of Syrian refugees in Turkey. Migration Letters, 12(3), 226-237
BMMYK (2020). Türkiye?deki mülteciler ve sığınmacılar. https://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar.
Demirtaş-Zorbaz, S. (2016). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyumu: bir model testi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Elma, F., & Şahin, A. (2015). Suriye?den Türkiye?ye göç ve açığa çıkan temel sorun alanları. In Turkish migration conference 2015 selected proceedings (pp. 430- 439).
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). Düzensiz göç hakkında.
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). Geçici korumamız altındaki Suriyeliler. https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). Geçici korumamız altındaki Suriyeliler. https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). İstatistikler. https://www.goc.gov.tr/gecicikoruma5638
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). Kitlesel akınlar. https://www.goc.gov.tr/kitleselakinlar
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). Şartlı mülteci. https://www.goc.gov.tr/sartli-multeci
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). Şartlı mülteci. https://www.goc.gov.tr/sartli-multeci.
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). Geçici Koruma. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma
Göç Terimleri Sözlüğü. IOM Uluslararası Göç Örgütü Yayınları. https://publications.  iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndediti on.pdf
Göç Terimleri Sözlüğü. IOM Uluslararası Göç Örgütü Yayınları. https://publications. iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndediti on.pdf
Kağnıcı, D.Y. (2017). Suriyeli mülteci çocukların kültürel uyum sürecinde okul psikolojik danışmanlarına düşen rol ve sorumluluklar. İlköğretim Online Dergisi, 16(4), 1768-1776
Levent, F. ve Çayak, S. (2017). Türkiyedeki Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(27), 21-46.
Mülteciler Derneği (2022). Türkiye?deki Suriyeli sayısı. https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/
Özer, İ. (2004). Kentleşme, kentlileşme ve kentsel değişme. Bursa: Ekin Kitabevi.
Sağır, Z. (2018). Suriyeli kadın mültecilerde kültürel uyum, ruh sağlığı ve din. Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Sarıtaş, E., Şahin, Ü. ve Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 208-229.
Saygın, S., & Hasta, D. (2018). Göç, kültürleşme ve uyum. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 10(3), 302-323.
Seydi, A. R. (2014). Türkiye?nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 267-305.
Taştan, C. ve Çelik, Z. (2017). Türkiye?de Suriyeli çocukların eğitimi: güçlükler ve öneriler.[Çevrim-içi: http://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/Suriye_Rapor_TUKCE.pdf, Erişim tarihi: 26.11.2021.]
TDK (2020). Mülteci. https://sozluk.gov.tr.
Tunca, H. Ö. (2018). Suriye?den Türkiye?ye Göç: Tehditler ve Fırsatlar. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 28(2), 47-68.
Türkiye Göç Raporu (2022). https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/351
 

TEACHER'S OPINIONS ON SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF SYRIAN STUDENTS READING IN PUBLIC SCHOOLS
Author Name Author Surname Orcid Number
DİYAR ÖZTÜRK 0000-0002-2585-0656
YOLDAŞ DAŞKIN 0000-0003-3222-5522
CANER OTO 0000-0001-6707-5208
HASAN ZİREK 0000-0002-1344-3068

Abstract

The purpose of this research is to determine the views of teachers on the socio-cultural adaptation of Syrian students studying in public schools. In this study, in which the qualitative research method was used, the data were obtained from 20 teachers working in public schools by semi-structured and non-directive interview technique. The study group of the research consists of teachers working in public schools within the borders of Bağlar district of Diyarbakır province in the 2021-2022 academic year. Descriptive analysis was used in the analysis of the obtained data. In the presentation of the research data, the codes given to the participants were used and the comments were supported by quoting directly from some opinions.
As a result of the research, teachers; They stated that the main reasons for the inability of Syrian students to adapt socio-culturally are factors such as language barrier, cultural difference, teacher attitudes, academic readiness, and peer relations. The language barrier problem especially comes to the fore in the socio-cultural adaptation of Syrian students. In addition, it has been concluded that while Syrian students receive education in their mother tongue and participate in social, cultural and sportive activities increase socio-cultural adaptation, factors such as language differences, cultural conflict, economic inadequacy, peer bullying, differences in outlook on life and teacher inadequacy make adaptation difficult.
 

Keywords: Keywords: Education, Integration, Teacher, Refugee, Syrian student.

References

Beiser, M., ve Hou, F. (2001). Language acquisition, unemployment and depressive disorder among Southeast Asian refugees: a 10-year study. Social science ve medicine, 53(10), 1321-1334.
Bircan, T. ve Sunata, U. (2015). Educatinal assesment of Syrian refugees in Turkey. Migration Letters, 12(3), 226-237
BMMYK (2020). Türkiye?deki mülteciler ve sığınmacılar. https://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar.
Demirtaş-Zorbaz, S. (2016). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyumu: bir model testi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Elma, F., & Şahin, A. (2015). Suriye?den Türkiye?ye göç ve açığa çıkan temel sorun alanları. In Turkish migration conference 2015 selected proceedings (pp. 430- 439).
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). Düzensiz göç hakkında.
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). Geçici korumamız altındaki Suriyeliler. https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). Geçici korumamız altındaki Suriyeliler. https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). İstatistikler. https://www.goc.gov.tr/gecicikoruma5638
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). Kitlesel akınlar. https://www.goc.gov.tr/kitleselakinlar
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). Şartlı mülteci. https://www.goc.gov.tr/sartli-multeci
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). Şartlı mülteci. https://www.goc.gov.tr/sartli-multeci.
Göç İdaresi Başkanlığı (2022). Geçici Koruma. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma
Göç Terimleri Sözlüğü. IOM Uluslararası Göç Örgütü Yayınları. https://publications.  iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndediti on.pdf
Göç Terimleri Sözlüğü. IOM Uluslararası Göç Örgütü Yayınları. https://publications. iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndediti on.pdf
Kağnıcı, D.Y. (2017). Suriyeli mülteci çocukların kültürel uyum sürecinde okul psikolojik danışmanlarına düşen rol ve sorumluluklar. İlköğretim Online Dergisi, 16(4), 1768-1776
Levent, F. ve Çayak, S. (2017). Türkiyedeki Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(27), 21-46.
Mülteciler Derneği (2022). Türkiye?deki Suriyeli sayısı. https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/
Özer, İ. (2004). Kentleşme, kentlileşme ve kentsel değişme. Bursa: Ekin Kitabevi.
Sağır, Z. (2018). Suriyeli kadın mültecilerde kültürel uyum, ruh sağlığı ve din. Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Sarıtaş, E., Şahin, Ü. ve Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 208-229.
Saygın, S., & Hasta, D. (2018). Göç, kültürleşme ve uyum. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 10(3), 302-323.
Seydi, A. R. (2014). Türkiye?nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 267-305.
Taştan, C. ve Çelik, Z. (2017). Türkiye?de Suriyeli çocukların eğitimi: güçlükler ve öneriler.[Çevrim-içi: http://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/Suriye_Rapor_TUKCE.pdf, Erişim tarihi: 26.11.2021.]
TDK (2020). Mülteci. https://sozluk.gov.tr.
Tunca, H. Ö. (2018). Suriye?den Türkiye?ye Göç: Tehditler ve Fırsatlar. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 28(2), 47-68.
Türkiye Göç Raporu (2022). https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/351