Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Güneydoğu Araştırmaları Derneği Yayınıdır
Bootstrap Example
Makale Tam Metin
SINIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
ESEN GETER 0000000273098753
MERAL BOZOKALFA 0000000224656843
Hatice ALTUNBOĞA ÇİFTÇİ 0000000156035841
AYŞE ÇETİN 0000000155776242

Özet

Çalışma sınıf yönetimi ile ilgili yapılan yüksek lisans tezlerin değerlendirilmesi kapsamında 2020-2021 yılları arasında yayınlanan dokümanların incelemesi yöntemiyle yapılmıştır. Çalışma verileri sınıf yönetimi ile ilgili 2020-2021 yıllarında arasında yayınlanan tezlerden oluşmaktadır. Tezleri aramada ulusal tez merkezi veri tabanı üzerinden tarama yapılarak 20 adet tez çalışmasına ulaşılmıştır.  Doküman incelenmesi tekniği ile elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş, bu doğrultuda alt temalara ulaşılmıştır. İçerik analizi sonuçlarına göre ?Sınıf yönetimi becerisi ve yeterliliği?, ?Öğrenci davranışlarının yönetimi?, ?Sınıf yönetim modelleri? ile mücadele yöntemleri?, ?problemli öğrenci davranışları ile çözüm önerileri? olmak üzere dört temaya ayrılmıştır. 
Yapılan araştırmalar sonucunda tezler daha çok sınıf yönetiminin davranış düzenlemeleri ve insan ilişkileri boyutlarıyla ilgilenmişlerdir. Fiziksel düzenlemeler, zamanın etkili kullanımı ve plan-program etkinlikleri boyutlarındaki araştırmaların çok daha az olduğu görülmektedir. Diğer taraftan sınıf yönetimi araştırmaları genellikle yükseköğretim düzeyinde yoğunlaşmış, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde daha az yapılmıştır. Tezler araştırma konulara göre, sınıf yönetimi becerileri algısı konularında yoğunlaşmaktadır. Bunun yanında tezlerin nitel ve nicel araştırma türlerine göre dengeli bir dağılımı olduğu anlaşılmıştır.  Sınıf yönetimi araştırmalarında sınıfların sosyal, kültürel ve psikolojik gerçeklerini anlamaya ve açıklamaya yönelik çok boyutlu çalışmaların yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Doküman, Etkili sınıf yönetimi, İlköğretim, Sınıf yönetimi.

Kaynakça


Ağaoğlu, E. (2012). Sınıf Yönetimi ile İlgili Genel Olgular. Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. 13.Baskı.
Akan, D. (2011). Temel Kavramlar ve Sınıf Yönetiminin Kapsamı. C. Gülşen içinde, Sınıf Yönetimi (s. 1-16). Ankara: Anı Yayıncılık.
Aydın, A. ve Uysal, Ş. (2014). Türkiye?de eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi alanındaki doktora tezlerinin incelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 177-201.
Balay, R. (2012). 2000?li Yıllarda Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.4.Baskı.
Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Başar, H. (2000). Sınıf yönetimi. Ankara: Şafak Matbaacılık.
Bilir, A. (2014). Sınıf Yönetiminde Başarının Aracı: Önlemsel Model. Folklor/Edebiyat, 20(78), 203-214.
Doğan, Ö. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi (İstanbul İli Sultanbeyli Ölçeği). Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
Erden, M.(2000). Sınıf Yönetimi. 1. Baskı. Alkım Yayınları. İstanbul.
Erdogan, M. & Kurt, A. (2015). A review of research on classroom management in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (186) 9-14.
Evertson, C. M. &Weinstein, C. S. (2013) Classroom management as a field of inqury. Evertson, C. M.,& Weinstein, C. S. (Eds.). Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues. Routledge, New York.
Gündüz, Y. ve Can, E. (2013). Öğrenci görüşlerine göre ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi ilkelerine uyma düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19 (3), 419-446.
Neuman, W. L. (2010, çev. Özge, S). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar. Yayın Odası Yayınları.
Postholm, M. B. (2013). Classroom management: What does research tell us? European Educational Research Journal, 12 (3), 389-402.
Postholm, M. B. (2013). Classroom management: What does research tell us? European Educational Research Journal, 12 (3), 389-402.
Sarıtaş, M. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama: sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.
Scarlett, W. G. (2015), Classroom management?Embracing complexity. Scarlett, W. G. (Ed.). The SAGE encyclopedia of classroom management, SAGE Publications, USA.
Simonsen, B. Fairbanks, S. Briesch, A. Myers, D. &Sugai, G. (2008). Evidence-based practices in classroom management: Considerations for research to practice. Education and Treatment of Children, 31 (3), 351-380.
Şara, P.,Karadedeli, İ. &Hasanoğlu, G. (2016). Sınıf yönetimi alanında ulakbim?de taranan makalelerin incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 291-306.
Tertemiz, N. I. (2017). Sınıf yönetimi ve disiplin modelleri. Pegem Atıf İndeksi, 119-145.
Turan, S.(2011). Sınıf Yönetiminin Temelleri. Şişman, M., Turan, S. (ed.), Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. 8.Baskı.
Wragg, E. C.& Wragg, C. M. (1998). Classroom management research in the United Kingdom. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (San Diego, CA, Eric Document, 418971).
Wright, T. (2005). Classroom management in language education. Palgrave Macmillan Press, New York.
 

RELATED TO CLASSROOM MANAGEMENT EXAMINATION OF GRADUATE THESIS
Author Name Author Surname Orcid Number
ESEN GETER 0000000273098753
MERAL BOZOKALFA 0000000224656843
Hatice ALTUNBOĞA ÇİFTÇİ 0000000156035841
AYŞE ÇETİN 0000000155776242

Abstract

The study was carried out by examining the documents published between 2020-2021 within the scope of the evaluation of master's theses on classroom management. The study data consists of the theses published between 2020-2021 on classroom management. In the search for theses, 20 thesis studies were reached by scanning the national thesis center database. The data obtained by the document analysis technique were subjected to content analysis, and sub-themes were reached in this direction. According to the results of the content analysis, it has been divided into four themes: "Classroom management skills and competence", "Student behavior management", "Classroom management models", and "problem student behaviors and solution suggestions".
As a result of the researches, theses were mostly concerned with the behavior regulations and human relations dimensions of classroom management. It is seen that the studies on the dimensions of physical arrangements, effective use of time and plan-program activities are much less. On the other hand, classroom management studies are generally concentrated at the higher education level, and less at primary and secondary education levels. The theses focus on the perception of classroom management skills according to the research topics. In addition, it has been understood that there is a balanced distribution of theses according to qualitative and quantitative research types. In classroom management research, it can be recommended to carry out multidimensional studies to understand and explain the social, cultural and psychological realities of classrooms.
 

Keywords: Keywords: Document, Effective classroom management, Primary education, Classroom management.

References


Ağaoğlu, E. (2012). Sınıf Yönetimi ile İlgili Genel Olgular. Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. 13.Baskı.
Akan, D. (2011). Temel Kavramlar ve Sınıf Yönetiminin Kapsamı. C. Gülşen içinde, Sınıf Yönetimi (s. 1-16). Ankara: Anı Yayıncılık.
Aydın, A. ve Uysal, Ş. (2014). Türkiye?de eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi alanındaki doktora tezlerinin incelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 177-201.
Balay, R. (2012). 2000?li Yıllarda Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.4.Baskı.
Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Başar, H. (2000). Sınıf yönetimi. Ankara: Şafak Matbaacılık.
Bilir, A. (2014). Sınıf Yönetiminde Başarının Aracı: Önlemsel Model. Folklor/Edebiyat, 20(78), 203-214.
Doğan, Ö. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi (İstanbul İli Sultanbeyli Ölçeği). Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
Erden, M.(2000). Sınıf Yönetimi. 1. Baskı. Alkım Yayınları. İstanbul.
Erdogan, M. & Kurt, A. (2015). A review of research on classroom management in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (186) 9-14.
Evertson, C. M. &Weinstein, C. S. (2013) Classroom management as a field of inqury. Evertson, C. M.,& Weinstein, C. S. (Eds.). Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues. Routledge, New York.
Gündüz, Y. ve Can, E. (2013). Öğrenci görüşlerine göre ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi ilkelerine uyma düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19 (3), 419-446.
Neuman, W. L. (2010, çev. Özge, S). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar. Yayın Odası Yayınları.
Postholm, M. B. (2013). Classroom management: What does research tell us? European Educational Research Journal, 12 (3), 389-402.
Postholm, M. B. (2013). Classroom management: What does research tell us? European Educational Research Journal, 12 (3), 389-402.
Sarıtaş, M. (2000). Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama: sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.
Scarlett, W. G. (2015), Classroom management?Embracing complexity. Scarlett, W. G. (Ed.). The SAGE encyclopedia of classroom management, SAGE Publications, USA.
Simonsen, B. Fairbanks, S. Briesch, A. Myers, D. &Sugai, G. (2008). Evidence-based practices in classroom management: Considerations for research to practice. Education and Treatment of Children, 31 (3), 351-380.
Şara, P.,Karadedeli, İ. &Hasanoğlu, G. (2016). Sınıf yönetimi alanında ulakbim?de taranan makalelerin incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 291-306.
Tertemiz, N. I. (2017). Sınıf yönetimi ve disiplin modelleri. Pegem Atıf İndeksi, 119-145.
Turan, S.(2011). Sınıf Yönetiminin Temelleri. Şişman, M., Turan, S. (ed.), Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. 8.Baskı.
Wragg, E. C.& Wragg, C. M. (1998). Classroom management research in the United Kingdom. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (San Diego, CA, Eric Document, 418971).
Wright, T. (2005). Classroom management in language education. Palgrave Macmillan Press, New York.