Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Güneydoğu Araştırmaları Derneği Yayınıdır
Bootstrap Example
Makale Tam Metin
OKUL YÖNETİCİLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
Hulya ÖZER 0000000292971319
Arzu AYDIN 0000000240382483
Serap UTLU 0000000259762443
Tahsin DUMAN 000000023660168X

Özet

Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerin değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veriler, standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniği ile kamu okullarında görev yapan 20 okul yöneticisinden elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Diyarbakır ili Yenişehir ilçesi sınırları içerisinde elde edilmiştir. Çalışma sonucunda okul yöneticileri değerler eğitimine yönelik olumlu tutum besledikleri değerler eğitimi uygulamalarının öğrenciler üzerinde birden çok olumlu etkiye sahip olduğunu ifade edilmiştir. Değerler eğitimi uygulamalarının okullarda farklı şekillerde gerçekleştirildiği, uygulamaların öğrencilere akademik başarı, sorumluluk ve çevre bilinci kazandırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Değerler eğitimi ve uygulamalarının etkinliğini artırmak için eğitim yöneticisi, öğretmen ve aile arasında iş birliğini artırıcı etkinlik ve eğitici programlar düzenlenebilir.
 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, Değer, değerler eğitimi, eğitim yöneticisi

Kaynakça

Aladağ, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde değer eğitimi yaklaşımlarının öğrencilerin sorumluluk değerini kazanma düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara.
Alavı, H. R., & Rahımıpoor, T. (2010). Correlation of Manager?s Value Systems and Student?s Moral Development in High School and Pre University Centers. Educational Management Administration & Leadership, 38(4), 423-442.
Avcı, E. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler öğretmenlerinin karakter eğitimine dair özyeterliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Aydın, M. Z. (2012). Okulda Değerler Eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.
Aydın, M. Z. (2014). Okulda çalışan herkesin görevi olarak değerler eğitimi. İçinde Değerler Eğitimi Buluşması. Ceceli Eğitim Kurumları, Ankara. http://www.degeregitimi.com/makaleler/makaleler.html. Erişim Tarihi: 21.01.2022.
Başçı Namlı, Z. (2017). Sınıf öğretmenlerinin perspektifinden değerler eğitiminin incelenmesi: Erzurum örneği. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 343-367.
Can, Ö. (2008). Dördüncü ve Besinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
Çağlayan, A. (2003). Ahlâk pusulası ahlâk ve değerler eğitimi. İstanbul: Değerler Eğitimi Yayınları.
Çankırılı, A. (2015) Ailede ve okulda değerler eğitimi. Zafer yayınları. İstanbul
Çetin, G. (2018). Değişen değerler ve eğitim,  Millî Eğitim Dergisi, 161(1), 1-10.
Demirhan İşcan, C. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Dilmaç, B. (2002). İnsanca Değerler Eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.
Epstein, J. L. (1995). School, family and community partnerships: caring for the children we share. Phi Delta Kappan, 76(9), 701-712.
Erdem, A. R. (2011). Üniversite kültüründe önemli bir unsur: Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 55-72.
Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk öğretmenlerinin değer yönelimleri ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikolojisi Dergisi. 45: 59-76.
Öztürk, N. (2017). İlköğretim düzeyindeki kitaplarda yer alan metinlerin değer öğretim yaklaşımlarına göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Rokeach, M.A. (1973). Nature of human values. New York: The Free Press.
Schulting, A.B (2009). The kindergarten home visit project: a kindergarten transition ıntervention study department of psychology and neurosciences. Duke University Dissertation Submitted İn Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy İn The Department Of Psychology And Neurosciences İn The Graduate School Of Duke University.
Ulusoy, K. Dilmaç, B.(2015) değerler eğitimi. Pegem akademi. Ankara.
Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2012). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
Üner, E. (2011). Okul öncesi eğitim programındaki 36-72 aylık çocuklara farklılıklara saygı eğitimi kazandırmanın öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
Yalçın, S. K. & Şengül M. (2004). Dede Korkut Hikâyelerinin çocuk eğitimi açısından öne sürdüğü değerler ve ortaya çıkarmak istediği tip üzerine bir değerlendirme, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 209-223.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yuvacı, Z., Şafak, M. ve Şirin, N. (2013). Okul öncesi çocuklarına değerler eğitimi verirken davranış geliştirme merkezli öğrenme yöntemi uygulayan öğretmenlerin görüşleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 122-135.
 

OPINIONS OF SCHOOL MANAGERS ON VALUES EDUCATION PRACTICES
Author Name Author Surname Orcid Number
Hulya ÖZER 0000000292971319
Arzu AYDIN 0000000240382483
Serap UTLU 0000000259762443
Tahsin DUMAN 000000023660168X

Abstract

The aim of this research is to determine the views of school administrators on values ??education practices. In this study, in which the qualitative research method was used, the data were obtained from 20 school administrators working in public schools with the standardized open-ended interview technique. The study group of the research was obtained within the borders of the Yenişehir district of Diyarbakır province in the 2021-2022 academic year. As a result of the study, it was stated that the values ??education practices that school administrators have positive attitudes towards values ??education have more than one positive effect on students. It has been concluded that values ??education practices are carried out in different ways in schools, and the practices bring students academic success, responsibility and environmental awareness. In order to increase the effectiveness of values ??education and practices, activities and educational programs can be organized to increase cooperation between education administrators, teachers and families.
 

Keywords: Keywords: Academic success, Value, values education, education administrator

References

Aladağ, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde değer eğitimi yaklaşımlarının öğrencilerin sorumluluk değerini kazanma düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara.
Alavı, H. R., & Rahımıpoor, T. (2010). Correlation of Manager?s Value Systems and Student?s Moral Development in High School and Pre University Centers. Educational Management Administration & Leadership, 38(4), 423-442.
Avcı, E. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler öğretmenlerinin karakter eğitimine dair özyeterliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Aydın, M. Z. (2012). Okulda Değerler Eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.
Aydın, M. Z. (2014). Okulda çalışan herkesin görevi olarak değerler eğitimi. İçinde Değerler Eğitimi Buluşması. Ceceli Eğitim Kurumları, Ankara. http://www.degeregitimi.com/makaleler/makaleler.html. Erişim Tarihi: 21.01.2022.
Başçı Namlı, Z. (2017). Sınıf öğretmenlerinin perspektifinden değerler eğitiminin incelenmesi: Erzurum örneği. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 343-367.
Can, Ö. (2008). Dördüncü ve Besinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
Çağlayan, A. (2003). Ahlâk pusulası ahlâk ve değerler eğitimi. İstanbul: Değerler Eğitimi Yayınları.
Çankırılı, A. (2015) Ailede ve okulda değerler eğitimi. Zafer yayınları. İstanbul
Çetin, G. (2018). Değişen değerler ve eğitim,  Millî Eğitim Dergisi, 161(1), 1-10.
Demirhan İşcan, C. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Dilmaç, B. (2002). İnsanca Değerler Eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.
Epstein, J. L. (1995). School, family and community partnerships: caring for the children we share. Phi Delta Kappan, 76(9), 701-712.
Erdem, A. R. (2011). Üniversite kültüründe önemli bir unsur: Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 55-72.
Kuşdil, M. E. ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk öğretmenlerinin değer yönelimleri ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikolojisi Dergisi. 45: 59-76.
Öztürk, N. (2017). İlköğretim düzeyindeki kitaplarda yer alan metinlerin değer öğretim yaklaşımlarına göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Rokeach, M.A. (1973). Nature of human values. New York: The Free Press.
Schulting, A.B (2009). The kindergarten home visit project: a kindergarten transition ıntervention study department of psychology and neurosciences. Duke University Dissertation Submitted İn Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy İn The Department Of Psychology And Neurosciences İn The Graduate School Of Duke University.
Ulusoy, K. Dilmaç, B.(2015) değerler eğitimi. Pegem akademi. Ankara.
Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2012). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
Üner, E. (2011). Okul öncesi eğitim programındaki 36-72 aylık çocuklara farklılıklara saygı eğitimi kazandırmanın öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
Yalçın, S. K. & Şengül M. (2004). Dede Korkut Hikâyelerinin çocuk eğitimi açısından öne sürdüğü değerler ve ortaya çıkarmak istediği tip üzerine bir değerlendirme, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 209-223.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yuvacı, Z., Şafak, M. ve Şirin, N. (2013). Okul öncesi çocuklarına değerler eğitimi verirken davranış geliştirme merkezli öğrenme yöntemi uygulayan öğretmenlerin görüşleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 122-135.