Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Güneydoğu Araştırmaları Derneği Yayınıdır
Bootstrap Example
Makale Tam Metin
OKUL YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARI ÖNLEME YÖNTEMLERİ
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
Zeki KAYA 000000259854217
Sakine BALKAN 0000000338132132
Sezai KAHRAMAN 0000000220805557
Ufuk TANTEKİN 0000000264777105

Özet

Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerin okul ortamında karşılaştığı istenmeyen öğrenci davranışlarının neler olduğu, bu davranışları önleme yöntemleri ve istenmeyen öğrenci davranışları ile başa çıkmada kendilerini ne derecede yeterli hissettiklerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veriler, standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniği ile kamu okullarında görev yapan 30 okul yöneticisinden elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Diyarbakır ili sınırları içerisinde elde edilmiştir.
Çalışma sonucunda okul yöneticileri okul ortamında en sık karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları arasında; sınıf kurallarına uymama, küfürlü konuşma, yüksek sesle konuşma, okul malzemelerine zarar verme, çekingenlik ve derse karşı ilgisizlik gibi istenmeyen davranışlar görülmüştür. İstenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşan öğretmenlerin çözüm önerileri ise; ceza ve ödül verme, uyarma, görmemezlikten gelme, öğrencilere daha samimi davranma, öğrencileri etkinliklerle kaynaştırma, rehberlik servisine yönlendirme, sorumluluk verme, oyun oynatma şeklinde olduğu görülmektedir. Okul yöneticilerin yarısına yakını istenmeyen öğrenci davranışları ile başa çıkabilmek için kendi becerilerinin çok yeterli olmadığına inanmaktadır.
 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Yönetici, istenmeyen davranış, çözüm önerileri.

Kaynakça

Akpınar, B. & Özdaş, F. (2012). An analysis of high school students? misbehaviors and the punishments given (The case of Diyarbakır province). International Journal of Arts and Commerce, 1(2), 37-47.
Alkaş, B. (2010). İlköğretim öğrencileri arasındaki istenmeyen öğrenci davranışlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Aydın, B. (2004). Disiplin sorunları ve çözüm yöntemleri konusunda öğretmenlerin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 39(39), 326-337.
Başar, H. (2014). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Cafoğlu, Z. (1997). Eğitim ve demokratik kimlik. Yeni Türkiye, Demokrasi Özel Sayısı, 17, 594-598.
Çetin, B. (2013). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 225-269.
Danalıoğlu, G. (2009). Sınıf ve branş öğretmenlerinin ilköğretim 5.sınıflarda karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Elban, L. (2009). İlköğretimdeki öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşma ve çözüm bulma durumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Konya.
Erden, G. & Gürdil, G. (2009). Savaş yaşantılarının ardından çocuk ve ergenlerde gözlenen travma tepkileri ve psiko-sosyal yardım önerileri. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 1-13.
Kapucuoğlu Tolunay, A. (2008). Sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara karşı kullandıkları başetme yöntemleri. Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
Karakaş, B. N. (2005). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinde gözlenen istenmeyen davranışlar ve öğretmenlerin bunlarla başa çıkma yöntemleri. Yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
Keleş, Z. (2010). İlköğretim okulları birinci kademe sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla baş etme yöntemleri. Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Korkmaz, N. H., Korkmaz, F., & Özkaya, G. (2009). İlköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarla baş etme stratejilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 8(1).119-128.
Nezihoğlu, G. Ö. & Sabancı, A. (2010). İlköğretim okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yöntemleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 41- 53.
Özer, B., Gelen, İ. & Kahramanoğlu, R. (2010). İlköğretim 2. Devre Öğrencilerinin Şikâyet Etme Davranışlarının Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 425 -457.
Özer, G. (2009). Öğretmen Adaylarının Sınıf İçerisinde Gözlemledikleri İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışlarla Baş Etmede Kullanılabilecek Stratejilere İlişkin Görüşler, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.
Özmen Z. K. (2017). Öğretmenlerin, öğrencilerin istenmeyen davranışlarında kullandıkları başa çıkma yöntemleri. EurasianJournal of Researches in SocialandEconomics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi.8(4),55-71
Öztürk, B. (2002). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Sipahioğlu, E. (2018). İlköğretim 1.kademesinde sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ve çözüm önerileri (Narlıdere Örneği). Yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler, İstanbul.
Şentürk, E. (2010). İlköğretim okullarında sınıf içinde gözlenen istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen tutumlarının bazı değişkenler açısında incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
Tertemiz, N. (2000). Sınıf yönetimi-disiplin. Ankara: Nobel Yayıncılık. 

UNDESİRABLE STUDENT BEHAVİORS ENCOUNTERED BY SCHOOL ADMİNİSTRATORS AND METHODS TO PREVENT UNDESİRABLE BEHAVİORS
Author Name Author Surname Orcid Number
Zeki KAYA 000000259854217
Sakine BALKAN 0000000338132132
Sezai KAHRAMAN 0000000220805557
Ufuk TANTEKİN 0000000264777105

Abstract

The purpose of this research is to determine what the school administrators encounter in the school environment, what are the undesirable student behaviors, the methods of preventing these behaviors and to what extent they feel competent in dealing with the undesirable student behaviors. In this study, in which the qualitative research method was used, the data were obtained from 30 school administrators working in public schools with standardized open-ended interview technique. The study group of the research was obtained within the borders of Diyarbakır province in the 2021-2022 academic year.
As a result of the study, school administrators are among the most common undesirable student behaviors they encounter in the school environment; Undesirable behaviors such as not obeying the classroom rules, speaking abusive, speaking loudly, damaging school materials, shyness and indifference towards the lesson were observed. The solution suggestions of the teachers who encounter undesirable student behaviors are; punishment and reward, warning, ignoring, treating students more sincerely, integrating students with activities, directing them to the guidance service, giving responsibility, playing games. Nearly half of the school administrators believe that their own skills are not sufficient to deal with undesirable student behaviors.
 

Keywords: Keywords: Manager, undesirable behavior, solution suggestions.

References

Akpınar, B. & Özdaş, F. (2012). An analysis of high school students? misbehaviors and the punishments given (The case of Diyarbakır province). International Journal of Arts and Commerce, 1(2), 37-47.
Alkaş, B. (2010). İlköğretim öğrencileri arasındaki istenmeyen öğrenci davranışlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Aydın, B. (2004). Disiplin sorunları ve çözüm yöntemleri konusunda öğretmenlerin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 39(39), 326-337.
Başar, H. (2014). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Cafoğlu, Z. (1997). Eğitim ve demokratik kimlik. Yeni Türkiye, Demokrasi Özel Sayısı, 17, 594-598.
Çetin, B. (2013). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 225-269.
Danalıoğlu, G. (2009). Sınıf ve branş öğretmenlerinin ilköğretim 5.sınıflarda karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Elban, L. (2009). İlköğretimdeki öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşma ve çözüm bulma durumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Konya.
Erden, G. & Gürdil, G. (2009). Savaş yaşantılarının ardından çocuk ve ergenlerde gözlenen travma tepkileri ve psiko-sosyal yardım önerileri. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 1-13.
Kapucuoğlu Tolunay, A. (2008). Sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara karşı kullandıkları başetme yöntemleri. Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
Karakaş, B. N. (2005). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinde gözlenen istenmeyen davranışlar ve öğretmenlerin bunlarla başa çıkma yöntemleri. Yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
Keleş, Z. (2010). İlköğretim okulları birinci kademe sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla baş etme yöntemleri. Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Korkmaz, N. H., Korkmaz, F., & Özkaya, G. (2009). İlköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarla baş etme stratejilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 8(1).119-128.
Nezihoğlu, G. Ö. & Sabancı, A. (2010). İlköğretim okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yöntemleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 41- 53.
Özer, B., Gelen, İ. & Kahramanoğlu, R. (2010). İlköğretim 2. Devre Öğrencilerinin Şikâyet Etme Davranışlarının Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 425 -457.
Özer, G. (2009). Öğretmen Adaylarının Sınıf İçerisinde Gözlemledikleri İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışlarla Baş Etmede Kullanılabilecek Stratejilere İlişkin Görüşler, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.
Özmen Z. K. (2017). Öğretmenlerin, öğrencilerin istenmeyen davranışlarında kullandıkları başa çıkma yöntemleri. EurasianJournal of Researches in SocialandEconomics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi.8(4),55-71
Öztürk, B. (2002). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Sipahioğlu, E. (2018). İlköğretim 1.kademesinde sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ve çözüm önerileri (Narlıdere Örneği). Yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler, İstanbul.
Şentürk, E. (2010). İlköğretim okullarında sınıf içinde gözlenen istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen tutumlarının bazı değişkenler açısında incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
Tertemiz, N. (2000). Sınıf yönetimi-disiplin. Ankara: Nobel Yayıncılık.