Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Güneydoğu Araştırmaları Derneği Yayınıdır
Bootstrap Example
Makale Tam Metin
PANDEMİ SÜRECİNDE COVİD-19 TEDBİRLERİ BAĞLAMINDA VELİLERİN OKUL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
EROL KAPLAN 0000000232613341
DERYA KAPLAN 0000000219566341
ÖMER KUTLU 0000000334183194

Özet

Bu araştırma pandemi sürecinde covid-19 tedbirleri bağlamında öğrenci velilerinin okul güvenliğine ilişkin algılarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması amacı ile yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Araştırma Diyarbakır İli Bağlar ilçesi Ortaokulu?nda 2021-2022 eğitim-öğretim dönemindeki öğrencilerin velileriyle yüz yüze görüşme yöntemiyle araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Araştırmaya 28 veli katılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS paket programıyla frekans analizi yapılarak çözümlenmiştir. Velilerle yapılan araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, okullardaki sınıfların kalabalık olduğu, maske kullanımına yeterli özen gösterilmediği, sınıfların düzenli bir şekilde temizlenmediği, hijyen malzemelerinin ve hijyen için çalışan personelin eksik olduğu, kantinlerin de gereken şekilde denetlenmediği sonucuna varılmıştır.
 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid-19, Okul Güvenliği, Veli.

Kaynakça

Bosworth, K., Espelage, D. L. ve Simon, T. R. (1999). Factors associated with bullying behavior in middle school students. The journal of early adolescence, 19 (3), 341?362.
 

Evaluation of Parents' Perceptions Regarding School Safety in The Context of Covid-19 Measures During The Pandemic
Author Name Author Surname Orcid Number
EROL KAPLAN 0000000232613341
DERYA KAPLAN 0000000219566341
ÖMER KUTLU 0000000334183194

Abstract

This research was conducted in order to evaluate the perceptions of the student’s parents about school safety in the context of COVID-19 measures during the pandemic. The research was conducted by quantitative research method. Semi-structured interview questions were used to collect data in the study. The research was conducted by researchers  with the method of face-to-face interviews with the parents of students in the 2021-2022 academic year at Bağlar district Ali Kuşçu  Secondary School in Diyarbakır Province. 28 parents participated in the study. The data of the study were analyzed by frequency analysis using SPSS package program. When the results of the research with the parents were evaluated, it was concluded that the classrooms in the schools were crowded, sufficient attention was not paid to the use of masks, the classrooms were not cleaned regularly, hygiene materials and personnel working for hygiene were not enough, and the canteens were not inspected properly.
 

Keywords: Pandemic, Covid-19, School Safety, Parents.

References

Bosworth, K., Espelage, D. L. ve Simon, T. R. (1999). Factors associated with bullying behavior in middle school students. The journal of early adolescence, 19 (3), 341?362.