Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Bootstrap Example
Makale Tam Metin
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
özgür SAKA 0000000247182863
MAHSUNİ YILDIRIM 0000-0002-7935-8755
Mehmet Bilal ÇİMEN 0000000176161212
SAİT ATLI 0000-0002-9816-5086

Özet

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin duygusal zekâları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla Diyarbakır İli Sur ilçesinde ilköğretim okullarında eğitim görmekte olan 7. ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri arasından seçilen 80 öğrenciye duygusal zekâ ölçeği uygulanarak anket sonuçları SPSS 22 programında değerlendirilmiştir. İkili grup karşılaştırmalarında bağımsız grup t-testi, çoklu grup karşılaştırmalarında ise varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.
Elde edilen istatistiki verilerin anlamlılığı. 05 düzeyinde ve tek yönlü olarak sınanmış; bulgular araştırmanın amaçlarına uygun olarak çizelgeler halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre öğrencilerin duygusal zeka ve başarı düzeyleri arasında istatistiksel açıdan orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yine elde edilen sonuçlara göre ortaokul öğrencilerin duygusal zeka düzeylerinin ve başarı düzeylerinin öğrencilerin yaşlarına, cinsiyetlerine ve sınıf kademelerine göre farklılaşmadığı görülmüştür.
 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Duygu, Duygusal Zekâ, Başarı, Akademik Başarı.

Kaynakça

Acar, F. (2002). ?Duygusal Zekâ Ve Liderlik?, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Sayı 12), 53-68.
Atalay, B. (2014). ?Ortaokul Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi? (Yüksek Lisans Tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Aysel, L. (2006). Liderlik Ve Duygusal Zekâ (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
Baltaş, Z. (2006). İnsanın Dünyasını Aydınlatan ve İşine Yansıyan Işık, Duygusal Zekâ. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Baymur, F. (2004). Genel Psikoloji, İnkılap Kitabevi, Ankara.
Beceren, E. (2002). İş Yaşamında Duygusal Zeka. http://duygusalzeka.net, adresinden 26.03.2020 tarihinde alınmıştır.
Budak, S. (2005). Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
Çakar, U. (2003). ?Dönüşümcü Liderlik Duygusal Zekâ Gerektirir Mi??, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18 (2), 83-98.
Doğan, U. (2009). Lise Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
Eymen, E. (2007). Duygusal Zeka. İstanbul: Kalite ofisi Yayınları.
Goleman, D. (2005). Duygusal Zeka Neden IQ?dan Daha Önemlidir? (çev. B.S.Yüksel). İstanbul: Varlık Yayınları.
Güler, A. (2006). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Güney, F. (2009). Okul Yönelicilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki, (Yüksek Lisans Tezi), Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Gürsoy, A. (2005). Liderlikte duygusal zeka(Liderlik Özelikleri ile Duygusal Zekalı Liderlere Ulaşılması) Türk Silahlı Kuvvetlerinde Örnek Bir Uygulama. Yayımlanmış Yüksek Lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
Kenarlı, Ö., (2007). Duygusal Zeka- Akademik Başarı Etkileşimine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Diyarbakır.
Köknel, Ö. (1998). Dolu Dolu Yaşamak. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Kulaksızoğlu, A. (2004). Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Marsh, H.V. (1987), ? The big- fish- little- pond effect on academic self concept?, Journal of Educational Psychology, 79, 280-295.
Öztekin, A. (2006). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekâ Becerilerini Okul Yönetiminde Kullanma Düzeylerinin Değerlendirilmesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
Selçuk, Z., Kayılı, H. ve Okut, l. (2004). Çoklu Zekâ Uygulamaları, Maya Koleji, Ankara.
Sonmaz, S. (2002). Problem Çözme Becerisi İle Yaratıcılık Ve Zekâ Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri enstitüsü, İstanbul.
Tuyan, S. ve Beceren E. (2004). Duygularımız ve Biz. www.duygusalzeka.net, adresinden 25.03.2020 tarihinde alınmıştır.
Ural, A. (2001). ?Yöneticilerde Duygusal Zekânın Üç Boyutu?, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2), 219.
Yan, İ. (2008). Duygu-Zekâ İlişkisi Ve Duygusal Zekânın Yöneticiler Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma, (Yüksek Lisans Tezi), Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
Yaşarsoy, E. (2006). Duygusal Zekâ Gelişim Programının Eğitilebilir Zihinsel Engelli Öğrencilerin Davranış Problemleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, (Basılmamış yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Yeşilyaprak, B. ( 2001). Duygusal Zeka ve Eğitim Açısından Doğurguları. Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı: 25, 139-146, Ankara.
Yılmaz, M. (2002). Duygusal Zekâ Düşünme Becerileri Eğitiminin Annelerin Duygusal Zekâ Düzeylerine Etkisi, (Basılmamış Doktora Tezi), Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY STUDENTS' EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SUCCESS
Author Name Author Surname Orcid Number
özgür SAKA 0000000247182863
MAHSUNİ YILDIRIM 0000-0002-7935-8755
Mehmet Bilal ÇİMEN 0000000176161212
SAİT ATLI 0000-0002-9816-5086

Abstract

The purpose of this study is to reveal the relationship between the emotional intelligence and academic achievement of secondary school students. For this purpose, the questionnaire results were evaluated in the SPSS 22 program by applying emotional intelligence scale to 80 students selected from among the secondary school students who are studying in the 6th, 7th, 8th grades in primary schools in Sur District of Diyarbakır Province. Independent group t-test was performed in binary group comparisons, and variance analysis (ANOVA) was performed in multiple group comparisons.
The significance of the obtained statistical data. It was tested at 05 level and unidirectional; The findings are presented in tables in accordance with the objectives of the research. According to the data obtained as a result of the research, a moderate, positive and significant relationship was found between the emotional intelligence and achievement levels of the students. Again, according to the results obtained, it was observed that the emotional intelligence levels and achievement levels of secondary school students did not differ according to their age, gender and grade levels.
 

Keywords: Keywords: Emotion, Emotional Intelligence, Success, Academic Success.

References

Acar, F. (2002). ?Duygusal Zekâ Ve Liderlik?, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Sayı 12), 53-68.
Atalay, B. (2014). ?Ortaokul Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi? (Yüksek Lisans Tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Aysel, L. (2006). Liderlik Ve Duygusal Zekâ (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
Baltaş, Z. (2006). İnsanın Dünyasını Aydınlatan ve İşine Yansıyan Işık, Duygusal Zekâ. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Baymur, F. (2004). Genel Psikoloji, İnkılap Kitabevi, Ankara.
Beceren, E. (2002). İş Yaşamında Duygusal Zeka. http://duygusalzeka.net, adresinden 26.03.2020 tarihinde alınmıştır.
Budak, S. (2005). Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
Çakar, U. (2003). ?Dönüşümcü Liderlik Duygusal Zekâ Gerektirir Mi??, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18 (2), 83-98.
Doğan, U. (2009). Lise Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
Eymen, E. (2007). Duygusal Zeka. İstanbul: Kalite ofisi Yayınları.
Goleman, D. (2005). Duygusal Zeka Neden IQ?dan Daha Önemlidir? (çev. B.S.Yüksel). İstanbul: Varlık Yayınları.
Güler, A. (2006). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Güney, F. (2009). Okul Yönelicilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki, (Yüksek Lisans Tezi), Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Gürsoy, A. (2005). Liderlikte duygusal zeka(Liderlik Özelikleri ile Duygusal Zekalı Liderlere Ulaşılması) Türk Silahlı Kuvvetlerinde Örnek Bir Uygulama. Yayımlanmış Yüksek Lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
Kenarlı, Ö., (2007). Duygusal Zeka- Akademik Başarı Etkileşimine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Diyarbakır.
Köknel, Ö. (1998). Dolu Dolu Yaşamak. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Kulaksızoğlu, A. (2004). Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Marsh, H.V. (1987), ? The big- fish- little- pond effect on academic self concept?, Journal of Educational Psychology, 79, 280-295.
Öztekin, A. (2006). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekâ Becerilerini Okul Yönetiminde Kullanma Düzeylerinin Değerlendirilmesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
Selçuk, Z., Kayılı, H. ve Okut, l. (2004). Çoklu Zekâ Uygulamaları, Maya Koleji, Ankara.
Sonmaz, S. (2002). Problem Çözme Becerisi İle Yaratıcılık Ve Zekâ Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri enstitüsü, İstanbul.
Tuyan, S. ve Beceren E. (2004). Duygularımız ve Biz. www.duygusalzeka.net, adresinden 25.03.2020 tarihinde alınmıştır.
Ural, A. (2001). ?Yöneticilerde Duygusal Zekânın Üç Boyutu?, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2), 219.
Yan, İ. (2008). Duygu-Zekâ İlişkisi Ve Duygusal Zekânın Yöneticiler Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma, (Yüksek Lisans Tezi), Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
Yaşarsoy, E. (2006). Duygusal Zekâ Gelişim Programının Eğitilebilir Zihinsel Engelli Öğrencilerin Davranış Problemleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, (Basılmamış yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Yeşilyaprak, B. ( 2001). Duygusal Zeka ve Eğitim Açısından Doğurguları. Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı: 25, 139-146, Ankara.
Yılmaz, M. (2002). Duygusal Zekâ Düşünme Becerileri Eğitiminin Annelerin Duygusal Zekâ Düzeylerine Etkisi, (Basılmamış Doktora Tezi), Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.