Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Bootstrap Example
Makale Tam Metin
ÖĞRENCİLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALMA DURUMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
Resul ÜSTÜNTAŞ 0000000203975423
FEVZİ ACAR 000000018101972
Hilal ALBAYRAK 0000000303587321
Ali Kemal KAYA 0000000211051888

Özet

Bu araştırmada öğrencilerin okul öncesi eğitim alma durumlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Diyarbakır ili sınırları içerisinde yer alan ilkokullarda görev yapan  20 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada seçkisiz örnekleme yöntemlerinden basit örnekleme kullanılmıştır.  Araştırmaya temel teşkil eden verilere ulaşmak için araştırmacılar tarafından görüşme formu oluşturulmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; zorunlu okulöncesi eğitimin özellikle 1. öğrencilerin hazırbulunuşluklarını olumlu yönde çok etkilediği görülmüştür. Öğretmenlerin genel görüşlerinden yola çıkarak okul öncesi eğitimi almış çocukların adapte konusunda okul öncesi eğitimi almamış çocuklara nazaran çok ciddi farklar olduğunu, bilişsel, dil gelişimi, öz bakım becerileri, motor becerilerin de gelişimine olumlu etkiler olduğu görülmüştür.
 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Eğitim Kurumları, Öğrenci, Öğretmen görüşleri

Kaynakça

AÇEV, (2007). Ekonomik ve toplumsal kalkınma için erken çocukluk eğitimi: önemi, yararları ve yaygınlaştırma önerileri. https://acev.org/wp-content/uploads/2017/11/Turkiyede Erken Cocukluk Egitimi Erisim Esitlik Kalite Raporu.pdf.
Anlıak, Ş. (2004). Okul öncesi dönemde çocuğun yaşamında baba ve erkek öğretmenin rolü ve önemi. Ege eğitim dergisi, 25-33.
Ardila, A., ve Rosselli, M. (2005). Development of language, memoryan dvisuospati alabilities in 5- to 12-year-old children using a neuro psyc hological battery. Developmental Neurop sychology, 10,97?120.
Ayhan, A. ve Aral, N. (2007). Bracken temel kavram ölçeği-gözden geçirilmiş formunun altı yaş çocukları için uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 32, 42-51.
Başal, H. (2008). Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri, İstanbul, Morpa Yayınları, 2005; aktaran Şenay Özen, Okul Öncesi Eğitim ve Aile: Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Beklentileri: Kars İli Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Edirne.
Bronson, N. T.  (1985). Early childhood and curriculum. New York.
Çelenk, S. (2003). Okul başarısının önkoşulu: Okul-aile dayanışması. http//www.ilköğretim-Online.org.tr, 28-34.
Çetinkaya, C. (2006). Türkiye?de okul öncesi eğitiminin tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu,  Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Dinçer, Ç. (1995). Anaokuluna devam eden 5 yaş grubu çocuklarına kişiler arası problem çözme becerilerinin kazandırılmasında eğitimin etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.Hacettepe Üniversitesi.
Duran, A. (2014). Okul öncesi çağı çocuklarında liderlik eğitimi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
İpek, E. (2014). Beş yaş çocuklarına verilen değerler eğitimi programının sosyal duygusal uyum düzeylerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). 16. Millî eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165513_16_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2012). 17. Milli eğitim şurası. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165619_17_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2019). 2018 yılı bütçe sunuşu. http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/27095218_2018_MEB_BYTYE_SUNUYU_ GENEL_KURUL_18.05.2021.pdf sayfasından erişilmiştir.
Niron, G (2010). ¨Avrupa Birliği ülkeleriyle uyumlu bir okul öncesi eğitim model önerisinin benimsenme durumu ve uygulanabilirliği¨, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Oğuz, V. (2012). Proje Yaklaşımının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Oğuzkan, Ş. ve Oral, G. (1997). Okul öncesi eğitim. , İstanbul:; Milli Eğitim Basımevi.
Oktay, A. (2007) ?Okul öncesi dönemin önemi ve yaygınlaştırılması?, Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular (Ed. A. Oktay; Unutkan, Ö.). İstanbul:
Organization for Economic Cooper ation and Development (OECD) (2017). Bir bakışta eğitim 2017: OECD Göstergeleri.http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CNTurkey-Turkish.pdf.
Öztürk, H. (1995). Okul öncesi eğitim kurumlarına giden ve gitmeyen ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin alıcı ve ifade edici dil düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
TED. (2007). Türkiye?de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara. Türk Eğitim Derneği.
Unutkan, Ö. P. (2003). İlköğretime hazır oluş ölçeğinin geliştirilmesi ve standardizasyonu. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Ülküer, N. S. (1987). Okulöncesi eğitime öğretmen yetiştirme. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının dünü-bugünü-geleceği sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim-Mesleki Eğitim-Teknik Eğitim Fakülteleri-Ankara.
Yavuzer, H. (2011). Doğum öncesinden ergenlik sonuna çocuk psikolojisi, Remzi Kitapçılik, İstanbul.
Yıldırım, A. (2018). 6 Yaş okul öncesi çocuklarına yönelik cesaret temelli değerler eğitimi uygulamalarının etkililiği. Yüksek Lisan Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 

EXAMINATION OF TEACHER'S OPINIONS ON THE SITUATION OF STUDENTS' PRE-SCHOOL EDUCATION
Author Name Author Surname Orcid Number
Resul ÜSTÜNTAŞ 0000000203975423
FEVZİ ACAR 000000018101972
Hilal ALBAYRAK 0000000303587321
Ali Kemal KAYA 0000000211051888

Abstract

In this study, examining the opinions of teachers about the students' pre-school education status The study group of the research consists of 20 primary school teachers working in primary schools within the borders of Diyarbakır province in the 2020-2021

 academic year. Simple sampling, one of the random sampling methods, was used in the study.
An interview form was created by the researchers in order to reach the data forming the basis of the research. Content analysis method was used in the analysis of the data obtained from the research. As a result of the research; It has been observed that compulsory preschool education has a positive effect on the readiness of especially 1st students. Based on the general opinions of the teachers, it has been observed that there are serious differences in adaptation of children who have received pre-school education compared to children who have not received pre-school education, and it has positive effects on the development of cognitive, language development, self-care skills and motor skills.
 

Keywords: Keywords: Preschool, Educational Institutions, Student, Teacher opinions

References

AÇEV, (2007). Ekonomik ve toplumsal kalkınma için erken çocukluk eğitimi: önemi, yararları ve yaygınlaştırma önerileri. https://acev.org/wp-content/uploads/2017/11/Turkiyede Erken Cocukluk Egitimi Erisim Esitlik Kalite Raporu.pdf.
Anlıak, Ş. (2004). Okul öncesi dönemde çocuğun yaşamında baba ve erkek öğretmenin rolü ve önemi. Ege eğitim dergisi, 25-33.
Ardila, A., ve Rosselli, M. (2005). Development of language, memoryan dvisuospati alabilities in 5- to 12-year-old children using a neuro psyc hological battery. Developmental Neurop sychology, 10,97?120.
Ayhan, A. ve Aral, N. (2007). Bracken temel kavram ölçeği-gözden geçirilmiş formunun altı yaş çocukları için uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 32, 42-51.
Başal, H. (2008). Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri, İstanbul, Morpa Yayınları, 2005; aktaran Şenay Özen, Okul Öncesi Eğitim ve Aile: Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Beklentileri: Kars İli Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Edirne.
Bronson, N. T.  (1985). Early childhood and curriculum. New York.
Çelenk, S. (2003). Okul başarısının önkoşulu: Okul-aile dayanışması. http//www.ilköğretim-Online.org.tr, 28-34.
Çetinkaya, C. (2006). Türkiye?de okul öncesi eğitiminin tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu,  Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Dinçer, Ç. (1995). Anaokuluna devam eden 5 yaş grubu çocuklarına kişiler arası problem çözme becerilerinin kazandırılmasında eğitimin etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.Hacettepe Üniversitesi.
Duran, A. (2014). Okul öncesi çağı çocuklarında liderlik eğitimi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
İpek, E. (2014). Beş yaş çocuklarına verilen değerler eğitimi programının sosyal duygusal uyum düzeylerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). 16. Millî eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165513_16_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2012). 17. Milli eğitim şurası. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165619_17_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2019). 2018 yılı bütçe sunuşu. http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/27095218_2018_MEB_BYTYE_SUNUYU_ GENEL_KURUL_18.05.2021.pdf sayfasından erişilmiştir.
Niron, G (2010). ¨Avrupa Birliği ülkeleriyle uyumlu bir okul öncesi eğitim model önerisinin benimsenme durumu ve uygulanabilirliği¨, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Oğuz, V. (2012). Proje Yaklaşımının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Oğuzkan, Ş. ve Oral, G. (1997). Okul öncesi eğitim. , İstanbul:; Milli Eğitim Basımevi.
Oktay, A. (2007) ?Okul öncesi dönemin önemi ve yaygınlaştırılması?, Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular (Ed. A. Oktay; Unutkan, Ö.). İstanbul:
Organization for Economic Cooper ation and Development (OECD) (2017). Bir bakışta eğitim 2017: OECD Göstergeleri.http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CNTurkey-Turkish.pdf.
Öztürk, H. (1995). Okul öncesi eğitim kurumlarına giden ve gitmeyen ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin alıcı ve ifade edici dil düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
TED. (2007). Türkiye?de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara. Türk Eğitim Derneği.
Unutkan, Ö. P. (2003). İlköğretime hazır oluş ölçeğinin geliştirilmesi ve standardizasyonu. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Ülküer, N. S. (1987). Okulöncesi eğitime öğretmen yetiştirme. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının dünü-bugünü-geleceği sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim-Mesleki Eğitim-Teknik Eğitim Fakülteleri-Ankara.
Yavuzer, H. (2011). Doğum öncesinden ergenlik sonuna çocuk psikolojisi, Remzi Kitapçılik, İstanbul.
Yıldırım, A. (2018). 6 Yaş okul öncesi çocuklarına yönelik cesaret temelli değerler eğitimi uygulamalarının etkililiği. Yüksek Lisan Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.