Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Bootstrap Example
Makale Tam Metin
OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
MEHMET ÇETİN 0000000241062908
MEHMET DÜNDAR 0000-0001-8860-2548
HANIM YALÇIN 0000-0002-3824-0005
RIZA TUGAY 0000-0002-0656-9279

Özet

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerin okuma alışkanlığını araştırmaktır. Araştırmada olgu bilim deseni yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı resmî bağımsız ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapmakta olan 20 okul yöneticilerinden oluşturmaktadır.
Araştırma nitel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Veriler, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Katılımcılara göre, okul yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu kendilerini geliştirmek için kitap okumaları gerektiğine inanmakta ve bu durumun kendilerine mesleki anlamda da kazanımlar sağlayacağını belirtmişlerdir. Aynı zamanda okul yöneticileri okuma alışkanlığı kazandırmada etkin bir role sahip olup olmadıkları konusunda okul yöneticilerinin yönetim alanında bulunması sebebiyle gerekli şartları düzenleme ve teşvik konusunda etkin bir role sahipken; öğrencilerle yeterli zaman geçirmemeleri sebebiyle de etkin bir role sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak okuma alışkanlığının kişinin ufkunu geliştirmesi, doğru kararlar vermesini sağlaması, empati kurma yeteneği kazandırdığı, kişisel gelişime katkıda bulunduğu, olaylara daha kolay çözüm yolları bulmayı sağladığı ve iletişim kurmayı kolaylaştırdığı görüşünde birleştikleri görülmektedir.
 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Kitap, Okuma Alışkanlığı, Okul, Okul Yöneticileri,

Kaynakça

Arslan, Y., Çelik, Z., Çelik, E. (2009). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığına
            yönelik tutumlarının belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi  
            Dergisi, 26, 113-124.
Bircan, İ. ve Tekin, M. (1989). Türkiye?de okuma alışkanlığının azalması sorunu ve           
çözüm yolları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1),
             393-410.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E. Karadeniz., Ş. ve Demirel, F., (2011).    
           Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Yayınları: Ankara.
Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Pegem Yayınları,           Ankara.
Dökmen, Ü. (1990). Lise ve üniversite öğrencilerinin okuma becerileri, ilgileri,         
okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 394-418.
Gömleksiz, M. N. (2004). Geleceğin öğretmenlerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin
değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-21.
Gönen, M., Öncü, E. Ç. ve Işıtan, S. (2004). İlköğretim 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin
        okuma alışkanlıklarının incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 164, 7-35.
        Günay, D. (2003). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
Kayalan, M. (2000). Etkili ve hızlı okuma sanatı. İstanbul. Alfa Basım Yayım-        
Dağıtım.
Konan, N. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin okuma alışkınlıkları. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi. 19, 1, 31-59.
Odabaş, H., Odabaş, Z. Y. ve Polat C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma                
           alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465.
Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Oncu Kitap.
Yılmaz, B. (1989). Okuryazarlık ve okuma alışkanlığı Üzerine. Türk        
Kütüphaneciliği, 3(1), 48-53.
Yılmaz, B. (2002). Ankara'daki ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk
          Kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk               
          Kütüphaneciliği, 16(4), 441-460.
Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent        
Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk
Kütüphaneciliği, 23819. 22-51.

 

READING HABITS OF SCHOOL MANAGERS
Author Name Author Surname Orcid Number
MEHMET ÇETİN 0000000241062908
MEHMET DÜNDAR 0000-0001-8860-2548
HANIM YALÇIN 0000-0002-3824-0005
RIZA TUGAY 0000-0002-0656-9279

Abstract

The purpose of this research is to investigate the reading habits of school administrators. Phenomenological design method was used in the study. The study group of the research consists of 20 school administrators working in independent primary and secondary schools in Diyarbakır province Çınar district in the 2020-2021 academic year.
The research was designed in a qualitative research design. The data were evaluated by content analysis. According to the participants, the majority of school administrators believe that they should read books to improve themselves and stated that this situation will also provide them with professional gains. At the same time, while school administrators have an active role in regulating and encouraging the necessary conditions due to the fact that school administrators are in the field of administration, whether they have an active role in gaining reading habit It was concluded that they did not have an active role because they did not spend enough time with the students. As a result, it is seen that they are united in the opinion that the habit of reading improves one's horizons, enables him to make the right decisions, gives the ability to empathize, contributes to personal development, provides easier solutions to events and facilitates communication.
 

Keywords: Keywords: Book, Reading Habit, School, School Administrators,

References

Arslan, Y., Çelik, Z., Çelik, E. (2009). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığına
            yönelik tutumlarının belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi  
            Dergisi, 26, 113-124.
Bircan, İ. ve Tekin, M. (1989). Türkiye?de okuma alışkanlığının azalması sorunu ve           
çözüm yolları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1),
             393-410.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E. Karadeniz., Ş. ve Demirel, F., (2011).    
           Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Yayınları: Ankara.
Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Pegem Yayınları,           Ankara.
Dökmen, Ü. (1990). Lise ve üniversite öğrencilerinin okuma becerileri, ilgileri,         
okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 394-418.
Gömleksiz, M. N. (2004). Geleceğin öğretmenlerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin
değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-21.
Gönen, M., Öncü, E. Ç. ve Işıtan, S. (2004). İlköğretim 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin
        okuma alışkanlıklarının incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 164, 7-35.
        Günay, D. (2003). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
Kayalan, M. (2000). Etkili ve hızlı okuma sanatı. İstanbul. Alfa Basım Yayım-        
Dağıtım.
Konan, N. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin okuma alışkınlıkları. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi. 19, 1, 31-59.
Odabaş, H., Odabaş, Z. Y. ve Polat C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma                
           alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465.
Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Oncu Kitap.
Yılmaz, B. (1989). Okuryazarlık ve okuma alışkanlığı Üzerine. Türk        
Kütüphaneciliği, 3(1), 48-53.
Yılmaz, B. (2002). Ankara'daki ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk
          Kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk               
          Kütüphaneciliği, 16(4), 441-460.
Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent        
Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk
Kütüphaneciliği, 23819. 22-51.