Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Bootstrap Example
Makale Tam Metin
ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ KURUMLARINDAN BEKLENTİLERİ VE OKUL ÖNCESİ KURUMLARININ BU BEKLENTİLERİ KARŞILAMA DURUMLARI
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
FERHAN ÇETİNKAYA 0000000222828891
Mahmut BAYER 0000000349031345
Azize Aslı BİNGÖL 0000000154433379
Yunus KARAAĞAÇ 0000000156658723

Özet

Bu çalışmanın amacı, ebeveynlerin okul öncesi kurumlarından beklentileri ve okul öncesi kurumlarının bu beklentileri karşılama durumlarını belirlemektir. Araştırmada olgu bilim deseni yöntemi kullanılmıştır. Farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanılması olgu bilim (fenemenoloji) deseni olarak adlandırılmaktadır.  Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır ili Merkez ilçesine bağlı resmî bağımsız okul öncesi okullarında görev yapmakta olan 20 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır.
Araştırma nitel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Veriler, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, katılımcılar okul öncesi eğitim kurumlarının en önemli amacının çocukları ilkokula hazırlamak,  onların sosyalleşmesini sağlamak ve çocuğun akranlarıyla beraber sağlıklı bir vakit geçirme yönünde beklentilerinin olduğunu göstermiştir. Katılımcıların büyük ço­ğunluğu, ebeveynler beklentilerine cevap verilmesini okul ile ilgili bağlarını güçlendirerek etkili bir aile katılımının gerçekleşmesini belirtmişlerdir.
 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Ebeveyn beklenti, Sosyal Aktivite, Aile işbirliği.

Kaynakça

AÇEV, (2007) Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma için Erken Çocukluk Eğitimi: Önemi, Yararları ve Yaygınlaştırma Önerileri.
Akan, D. Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı, Can, N. (Editör). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, Yıl: 2013. S.39.
Aral, N., Kandır, A., & Can Yaşar, M. (2011). Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe.
MEGEP, Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler ve Personel, Ankara; Yıl: 2011. S. 35-37.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1943). 2. Milli eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164619_2_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1946). 3. Milli eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164646_3_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1953). 5. Milli eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164807_5_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1957). 6. Milli eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164847_6_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1962). 7. Milli eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164924_7_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1970). 8. Milli eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165001_8_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1981). 10. Milli eğitim şurası. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165120_10_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1982). 11. Millî eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165200_11_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1988). 12. Milli eğitim şurası. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165200_11_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1990). 13. Millî eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165326_13_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1993). 14. Millî eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165401_14_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1996). 15. Millî eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165430_15_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1999). 16. Millî eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165513_16_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2006). 17. Milli eğitim şurası. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165619_17_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2008a). 2018 yılı bütçe sunuşu. http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/27095218_2018_MEB_BYTYE_SUNUYU_ GENEL_KURUL_18.05.2021.pdf sayfasından erişilmiştir.
Oğuzkan, Ş, Oral, G. Okul Öncesi Eğitim , İstanbul; Milli Eğitim Basımevi, Yıl:1997. S. 1-2, 23 28.
Poyraz, H. ve Dere, H., 2003. Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri.Ankara: Anı Yayınları.
Saygılı, S. Çocuk Psikolojisi, İstanbul; Nesil Yayınları, Yıl: 2011. S.87.
Saylan, N. (2016). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Anı.
Sönmez, V. (2012). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Anı.
Şimşek, Z. ve İvrendi, A., 2014. Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education).29 (2), 240-254.
Şişman, M. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara; Pegem Akademi, Yıl: 2010. S. 93- 95,175,186,191,210-211.
TEDMEM (2017a). 2017 Eğitim değerlendirme raporu. Ankara: Türk Eğitim Derneği.
TEDMEM (2017b). Türkiye?de erken çocukluk eğitimi ve bakımı: mevcut durum ve öneriler. Ankara.
TÜSİAD, 2005. Doğru Başlangıç: Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim. İstanbul: TÜSİAD Yayınları. No: T/2005-05/396.
TÜSİAD. Doğru Başlangıç: Türkiye?de Okul Öncesi Eğitim, İstanbul; Tüsiad-T Yayınları, Yayın No:396, Yıl: 2005. S.8.
UNICEF, 2016. Dünya Çocuklarının Durumu: Dışlanan ve Görünmeyen. Ankara: UNICEF Yayınları.
 

EXPECTATIONS OF PARENTS WHO CONTINUES THEIR CHILDREN IN PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS AND THE SITUATION OF THE PRE-SCHOOL INSTITUTIONS MEETING THESE EXPECTATIONS
Author Name Author Surname Orcid Number
FERHAN ÇETİNKAYA 0000000222828891
Mahmut BAYER 0000000349031345
Azize Aslı BİNGÖL 0000000154433379
Yunus KARAAĞAÇ 0000000156658723

Abstract

The aim of this study is to determine the expectations of parents whose children attend pre-school education institutions from pre-school institutions and the state of meeting these expectations. Phenomenological design method was used in the study. Focusing on the phenomena that we are aware of but do not have a deep and detailed understanding of is called the phenomenology design. The study group of the research consists of 20 pre-school teachers working in independent pre-schools in Diyarbakir province in the 2020-2021 academic year.
The research was designed in a qualitative research design. The data were evaluated by content analysis. According to the results of the research, the participants showed that the most important purpose of pre-school education institutions is to prepare children for primary school, to ensure their socialization and to have expectations for the child to spend a healthy time with their peers. Majority of the participants stated that meeting the expectations of the parents and strengthening their ties with the school ensure effective family participation.

 

Keywords: Keywords: Preschool education, Parental expectation, Social Activity, Family cooperation.

References

AÇEV, (2007) Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma için Erken Çocukluk Eğitimi: Önemi, Yararları ve Yaygınlaştırma Önerileri.
Akan, D. Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı, Can, N. (Editör). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, Yıl: 2013. S.39.
Aral, N., Kandır, A., & Can Yaşar, M. (2011). Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe.
MEGEP, Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler ve Personel, Ankara; Yıl: 2011. S. 35-37.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1943). 2. Milli eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164619_2_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1946). 3. Milli eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164646_3_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1953). 5. Milli eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164807_5_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1957). 6. Milli eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164847_6_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1962). 7. Milli eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164924_7_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1970). 8. Milli eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165001_8_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1981). 10. Milli eğitim şurası. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165120_10_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1982). 11. Millî eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165200_11_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1988). 12. Milli eğitim şurası. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165200_11_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1990). 13. Millî eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165326_13_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1993). 14. Millî eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165401_14_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1996). 15. Millî eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165430_15_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1999). 16. Millî eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165513_16_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2006). 17. Milli eğitim şurası. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165619_17_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2008a). 2018 yılı bütçe sunuşu. http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/27095218_2018_MEB_BYTYE_SUNUYU_ GENEL_KURUL_18.05.2021.pdf sayfasından erişilmiştir.
Oğuzkan, Ş, Oral, G. Okul Öncesi Eğitim , İstanbul; Milli Eğitim Basımevi, Yıl:1997. S. 1-2, 23 28.
Poyraz, H. ve Dere, H., 2003. Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri.Ankara: Anı Yayınları.
Saygılı, S. Çocuk Psikolojisi, İstanbul; Nesil Yayınları, Yıl: 2011. S.87.
Saylan, N. (2016). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Anı.
Sönmez, V. (2012). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Anı.
Şimşek, Z. ve İvrendi, A., 2014. Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education).29 (2), 240-254.
Şişman, M. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara; Pegem Akademi, Yıl: 2010. S. 93- 95,175,186,191,210-211.
TEDMEM (2017a). 2017 Eğitim değerlendirme raporu. Ankara: Türk Eğitim Derneği.
TEDMEM (2017b). Türkiye?de erken çocukluk eğitimi ve bakımı: mevcut durum ve öneriler. Ankara.
TÜSİAD, 2005. Doğru Başlangıç: Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim. İstanbul: TÜSİAD Yayınları. No: T/2005-05/396.
TÜSİAD. Doğru Başlangıç: Türkiye?de Okul Öncesi Eğitim, İstanbul; Tüsiad-T Yayınları, Yayın No:396, Yıl: 2005. S.8.
UNICEF, 2016. Dünya Çocuklarının Durumu: Dışlanan ve Görünmeyen. Ankara: UNICEF Yayınları.