Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Bootstrap Example
Makale Tam Metin
İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: DOKÜMAN İNCELEMESİ
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
Serap ÜNVER ORTAÇ 0000000288950267
Sedat BİNGÖL 0000000323097311
Hüseyin MALÇOK 0000000313029913
MEHMET BOZKURT 0000000323097311

Özet

Çalışma istenmeyen öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi kapsamında 2007-2020 yılları arasında yayınlanan dokümanların incelemesi yöntemiyle yapılmıştır.  Çalışma verilerinin toplanması için son yıllarda istenmeyen öğrenci davranışları konusunda 2007-2020 yıllarında yayınlanan makaleler araştırılmıştır. Makaleleri aramada Web of Science ve Google Akademik veri tabanları üzerinde tarama yapılarak 26 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalar üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda bulunan makalelerden 20 çalışma incelemeye alınmıştır. Bulgular, tablo ve grafiklere aktarılarak sunulmuştur. Doküman incelenmesi tekniği ile elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş, bu doğrultuda alt temalara ulaşılmıştır. İçerik analizi sonuçlarına göre ?istenmeyen öğrenci davranışları?, ?istenmeyen öğrenci davranışlarının nedenleri?, ?istenmeyen öğrenci davranışları ile mücadele yöntemleri?, ?istenmeyen öğrenci davranışları ile çözüm önerileri? olmak üzere dört temaya ayrılmıştır.  İncelenen dokümanlar neticesinde istenmeyen davranışlar; Sınıf kurallarına uymama, küfürlü konuşma, derste izinsiz konuşma, çekingenlik, hiperaktivite ve dikkat eksikliği, şiddet içerikli televizyon programları izlenmesinden kaynaklanan sorunlar (tehdit etme) gibi en sık istenmeyen davranışlar olarak görülürken karşılaştıkları istenmeyen davranışlarla ilgili çözüm önerileri ise; ceza ve ödül verme, uyarma, görmemezlikten gelme, öğrencilere daha samimi davranma, öğrencileri etkinliklerle kaynaştırma, rehberlik servisi, görev verme, öğrencileri kendisine yakın yerde oturtma, oyun oynatma olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Öğretmen, istenmeyen davranış, çözüm önerileri, doküman.

Kaynakça

Akpınar, B. & Özdaş, F. (2012). An analysis of high school students? misbehaviors and the punishments given (The case of Diyarbakır province). International Journal of Arts and Commerce, 1(2), 37-47.
Alkaş, B. (2010). İlköğretim öğrencileri arasındaki istenmeyen öğrenci davranışlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Aydın, B. (2004). Disiplin sorunları ve çözüm yöntemleri konusunda öğretmenlerin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 39(39), 326-337.
Başar H. (2014). Sınıf yönetimi.(19.Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık.
Başar, H. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Cafoğlu, Z. (1997). Eğitim ve demokratik kimlik. Yeni Türkiye, Demokrasi Özel Sayısı, 17, 594-598.
Çetin, B. (2013). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 225-269.
Danalıoğlu, G. (2009). Sınıf ve branş öğretmenlerinin ilköğretim 5.sınıflarda karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Elban, L.(2009). İlköğretimdeki öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşma ve çözüm bulma durumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Konya.
Erden, G. ve Gürdil, G. (2009). Savaş yaşantılarının ardından çocuk ve ergenlerde gözlenen travma tepkileri ve psiko-sosyal yardım önerileri. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 1-13.
Kapucuoğlu Tolunay, A. (2008). Sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara karşı kullandıkları başetme yöntemleri. Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
Karakaş, B. N. (2005). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinde gözlenen istenmeyen davranışlar ve öğretmenlerin bunlarla başa çıkma yöntemleri. Yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
Keleş, Z. (2010). İlköğretim okulları birinci kademe sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla baş etme yöntemleri. Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Korkmaz, N. H., Korkmaz, F., & Özkaya, G. (2009). İlköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarla baş etme stratejilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 8(1).119-128.
Nezihoğlu, G. Ö. ve Sabancı, A. (2010). İlköğretim okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yöntemleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 41- 53.
Özmen Z.K. (2017). Öğretmenlerin, öğrencilerin istenmeyen davranışlarında kullandıkları başa çıkma yöntemleri. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi.8(4),55-71
Öztürk, B. (2002). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi. E. Karip, (Ed.), Sınıf yönetimi (ss.118-153). Ankara: Pegem Yayıncılık
Sipahioğlu, E. (2008). İlköğretim 1.kademesinde sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ve çözüm önerileri (Narlıdere Örneği). Yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler, İstanbul.
Şenay, K. (2011). İlköğretim okulları birinci kademede görevli yönetici ve öğretmen algılarına göre istenmeyen öğrenci davranışları ve önleme yöntemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Şentürk, E.(2010). İlköğretim okullarında sınıf içinde gözlenen istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen tutumlarının bazı değişkenler açısında incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
Tertemiz, N. (2000). Sınıf yönetimi-disiplin. L. Küçükahmet, (Ed.), Sınıf yönetimi (ss. 67-89). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 

EVALUATION OF UNDESIRED STUDENT BEHAVIOR: DOCUMENT REVIEW
Author Name Author Surname Orcid Number
Serap ÜNVER ORTAÇ 0000000288950267
Sedat BİNGÖL 0000000323097311
Hüseyin MALÇOK 0000000313029913
MEHMET BOZKURT 0000000323097311

Abstract

The study was carried out by examining the documents published between 2007-2020 within the scope of the evaluation of undesirable student behaviors. In order to collect study data, articles published in 2007-2020 on undesirable student behaviors in recent years were searched. While searching for the articles, 26 studies were found by searching the Web of Science and Google Academic databases. Twenty studies were included in the study from the articles found as a result of the preliminary examination on the studies. Findings are presented in tables and graphs. The data obtained by the document analysis technique were subjected to content analysis, and sub-themes were reached in this direction. According to the results of the content analysis, it was divided into four themes: "undesirable student behaviors", "reasons of undesirable student behaviors", "methods of combating undesirable student behaviors", "undesirable student behaviors and solution suggestions".
Undesirable behaviors as a result of the documents examined; While they are seen as the most undesirable behaviors such as not obeying the classroom rules, abusive speech, speaking without permission, shyness, hyperactivity and lack of attention, problems caused by watching violent television programs (threatening), the solutions for the unwanted behaviors they encounter are; It is seen that giving punishment and reward, warning, ignoring, treating students more sincerely, integrating students with activities, guidance service, assigning tasks, making students sit close to themselves, playing games.
 

Keywords: Keywords: Teacher, undesirable behavior, solution suggestions, document

References

Akpınar, B. & Özdaş, F. (2012). An analysis of high school students? misbehaviors and the punishments given (The case of Diyarbakır province). International Journal of Arts and Commerce, 1(2), 37-47.
Alkaş, B. (2010). İlköğretim öğrencileri arasındaki istenmeyen öğrenci davranışlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Aydın, B. (2004). Disiplin sorunları ve çözüm yöntemleri konusunda öğretmenlerin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 39(39), 326-337.
Başar H. (2014). Sınıf yönetimi.(19.Baskı) Ankara: Anı Yayıncılık.
Başar, H. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Cafoğlu, Z. (1997). Eğitim ve demokratik kimlik. Yeni Türkiye, Demokrasi Özel Sayısı, 17, 594-598.
Çetin, B. (2013). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 225-269.
Danalıoğlu, G. (2009). Sınıf ve branş öğretmenlerinin ilköğretim 5.sınıflarda karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Elban, L.(2009). İlköğretimdeki öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşma ve çözüm bulma durumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Konya.
Erden, G. ve Gürdil, G. (2009). Savaş yaşantılarının ardından çocuk ve ergenlerde gözlenen travma tepkileri ve psiko-sosyal yardım önerileri. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 1-13.
Kapucuoğlu Tolunay, A. (2008). Sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara karşı kullandıkları başetme yöntemleri. Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
Karakaş, B. N. (2005). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinde gözlenen istenmeyen davranışlar ve öğretmenlerin bunlarla başa çıkma yöntemleri. Yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
Keleş, Z. (2010). İlköğretim okulları birinci kademe sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla baş etme yöntemleri. Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Korkmaz, N. H., Korkmaz, F., & Özkaya, G. (2009). İlköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarla baş etme stratejilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 8(1).119-128.
Nezihoğlu, G. Ö. ve Sabancı, A. (2010). İlköğretim okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yöntemleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 41- 53.
Özmen Z.K. (2017). Öğretmenlerin, öğrencilerin istenmeyen davranışlarında kullandıkları başa çıkma yöntemleri. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi.8(4),55-71
Öztürk, B. (2002). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi. E. Karip, (Ed.), Sınıf yönetimi (ss.118-153). Ankara: Pegem Yayıncılık
Sipahioğlu, E. (2008). İlköğretim 1.kademesinde sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ve çözüm önerileri (Narlıdere Örneği). Yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler, İstanbul.
Şenay, K. (2011). İlköğretim okulları birinci kademede görevli yönetici ve öğretmen algılarına göre istenmeyen öğrenci davranışları ve önleme yöntemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Şentürk, E.(2010). İlköğretim okullarında sınıf içinde gözlenen istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik öğretmen tutumlarının bazı değişkenler açısında incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
Tertemiz, N. (2000). Sınıf yönetimi-disiplin. L. Küçükahmet, (Ed.), Sınıf yönetimi (ss. 67-89). Ankara: Nobel Yayıncılık.