Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Bootstrap Example
Makale Tam Metin
AÇIK VEYA KAPALI SPOR ALANLARI BULUNAN VEYA BULUNMAYAN OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE EDİNDİĞİ AVANTAJLAR VEYA DEZAVANTAJLAR
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
Kenan BABACAN 0000000307597674
Emrah YALCIN 0000000313844299
Mehmet TURA 0000000188170140
Veysel KAYA 0000000160814047

Özet

Bu araştırmanın amacı, spor salonu olan ve olmayan beden eğitimi öğretmenlerinin öğrenciler üzerindeki avantajları ve dezavantajları araştırmaktır. Araştırmada olgu bilim deseni yöntemi kullanılmıştır. ?Farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanılması olgu bilim (fenemenoloji) deseni olarak adlandırılmaktadır?.  Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır ili Merkez ilçesine bağlı resmî bağımsız ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapmakta olan 20 beden eğitim öğretmeni oluşturmaktadır.
?Araştırma nitel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Veriler, içerik analizi ile değerlendirilmiştir?. Sonuç olarak katılımcılar okulda spor salonu olan öğretmenlerin öğrenciler üzerinde niteliğini ve verimliliği daima artmaktadır. Katılımcıların büyük ço­ğunluğu, spor salonu olan beden eğitimi öğretmenlerinin öğrenciler üzerindeki avantajları ciddi derecede olduğunu spor solunu olan öğrencilerin, spor salonu olmayan öğrencilere nazaran spor alanında çok daha verimli olduğunu belirtmişlerdir.
 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Spor, Spor Salonu, Avantajlar, dezavantajlar, durum çalışması, Beden Eğitimi öğretmenleri, ortaokul.

Kaynakça

Alçak M., (1997) M., Ilgın A., Erhan S.?Beden Eğitimi Öğretmeninin El Kitabı?,Dünya Ambalaj San. Tic. A. S., Malatya. S.24.
Aracı H., (2006)., Öğretmen ve Öğrenciler İçin Okullarda Beden Eğitimi, Nobel Basımevi, 6. Basım, Ankara.
Boniface, P., (2007), ?Futbol ve Küreselleşme?, (Çev., İsmail Yerguz), Ntv Yayınları,  İstanbul.
Can U., (2000)., 40 Yaş Üstü Erkeklerde 8 Haftalık Aerobik Çalışmalarının Bazı Fizyolojik ve Motorik Parametrelere Etkisinin Araştırılması., Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
Dürüşken Ç., (1992) ?Homeros?ta Spor?, Olimpik Akademi, 1: 32-40, İstanbul.
Ekenci, G., & İmamoğlu A. F. (2002). Spor işletmeciliği. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Erkal M, Güven Ö. Ve Ayhan D. (1998). Sosyolojik Açıdan Spor. İstanbul:DER Yayınları.
Karasüleymanoğlu, A. (1989). ?Yeni Boyutlarıyla Spor.? Bağırgan Yayınevi,  Ankara. S.85
Kartal R., (2003)., 35-46 Yaşları Arasında, Daha Önce Hiç Spor Yapmamış Veya En Az 3 Yıldır Spor Yapmayan Erkek Sedanter Büro Elemanlarının Fizyolojik Özellikleri., Muğla.
Ortner, R., (1953) ?Sportbauten?, Verlog Georg D. W. Callwey, 9, Munchen..
Özdağ S., Kürkçü R., Kartal R., Aytekin U., Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor., Muğla.
Özdilek, Ç., Kılıç, K. (2006). Harcanabilir Gelirin Artmasının Sportif Rekreasyona Katılıma Olan Etkisinin Araştırılması -İstanbul Örneği-. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı.
Öztürk F., Koparan Ş., Haşıl N. ve Ark., (2004) Antrenör ve Hakemlerin Empati Durumlarının Araştırılması, Spor Metre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , II(1), S; 19-25, Ankara.
Sabancı Üniversitesi Spor Merkezi., (2007), İstanbul.
Şahan, H. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10: 260 ? 278.
Tutar, H., 2011, Kriz ve Stres Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, ISBN: 9789753477437, Ankara.
Voigt, D., (1988), ?Spor Sosyolojisi?, (Çev., Yrd. Doç. Dr. A. Atalay), Alkım Yayınları, İstanbul.
Wycharley R. E., (1993), ?Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu? (Çev., N. Nirven-N. Başgelen), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
YAZICI, E., ASLIM, M. (2007). Modern Toplumlarda Sporun İşlevi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı.
Yetim, A. (2005). Sosyoloji Ve Spor. İstanbul: Morpa.
Zorba E., (2004)., Yaşam Boyu Spor, 1. Baskı, İstanbul.
 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WITH AND WITHOUT GYM ON STUDENTS
Author Name Author Surname Orcid Number
Kenan BABACAN 0000000307597674
Emrah YALCIN 0000000313844299
Mehmet TURA 0000000188170140
Veysel KAYA 0000000160814047

Abstract

“The aim of this study is to determine the expectations of parents whose children attend pre-school education institutions from pre-school institutions and the state of meeting these expectations”. “Phenomenological design method was used in the study. Focusing on the phenomena that we are aware of but do not have a deep and detailed understanding of is called the phenomenology design”. The study group of the research consists of 20 pre-school teachers working in independent pre-schools in Diyarbakir province in the 2020-2021 academic year.
The research was designed in a qualitative research design. The data were evaluated by content analysis. According to the results of the research, the participants showed that the most important purpose of pre-school education institutions is to prepare children for primary school, to ensure their socialization and to have expectations for the child to spend a healthy time with their peers. Majority of the participants stated that meeting the expectations of the parents and strengthening their ties with the school ensure effective family participation.
 

Keywords: Keywords: Preschool education, Parental expectation, Social Activity, Family cooperation.

References

Alçak M., (1997) M., Ilgın A., Erhan S.?Beden Eğitimi Öğretmeninin El Kitabı?,Dünya Ambalaj San. Tic. A. S., Malatya. S.24.
Aracı H., (2006)., Öğretmen ve Öğrenciler İçin Okullarda Beden Eğitimi, Nobel Basımevi, 6. Basım, Ankara.
Boniface, P., (2007), ?Futbol ve Küreselleşme?, (Çev., İsmail Yerguz), Ntv Yayınları,  İstanbul.
Can U., (2000)., 40 Yaş Üstü Erkeklerde 8 Haftalık Aerobik Çalışmalarının Bazı Fizyolojik ve Motorik Parametrelere Etkisinin Araştırılması., Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
Dürüşken Ç., (1992) ?Homeros?ta Spor?, Olimpik Akademi, 1: 32-40, İstanbul.
Ekenci, G., & İmamoğlu A. F. (2002). Spor işletmeciliği. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Erkal M, Güven Ö. Ve Ayhan D. (1998). Sosyolojik Açıdan Spor. İstanbul:DER Yayınları.
Karasüleymanoğlu, A. (1989). ?Yeni Boyutlarıyla Spor.? Bağırgan Yayınevi,  Ankara. S.85
Kartal R., (2003)., 35-46 Yaşları Arasında, Daha Önce Hiç Spor Yapmamış Veya En Az 3 Yıldır Spor Yapmayan Erkek Sedanter Büro Elemanlarının Fizyolojik Özellikleri., Muğla.
Ortner, R., (1953) ?Sportbauten?, Verlog Georg D. W. Callwey, 9, Munchen..
Özdağ S., Kürkçü R., Kartal R., Aytekin U., Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor., Muğla.
Özdilek, Ç., Kılıç, K. (2006). Harcanabilir Gelirin Artmasının Sportif Rekreasyona Katılıma Olan Etkisinin Araştırılması -İstanbul Örneği-. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı.
Öztürk F., Koparan Ş., Haşıl N. ve Ark., (2004) Antrenör ve Hakemlerin Empati Durumlarının Araştırılması, Spor Metre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , II(1), S; 19-25, Ankara.
Sabancı Üniversitesi Spor Merkezi., (2007), İstanbul.
Şahan, H. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10: 260 ? 278.
Tutar, H., 2011, Kriz ve Stres Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, ISBN: 9789753477437, Ankara.
Voigt, D., (1988), ?Spor Sosyolojisi?, (Çev., Yrd. Doç. Dr. A. Atalay), Alkım Yayınları, İstanbul.
Wycharley R. E., (1993), ?Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu? (Çev., N. Nirven-N. Başgelen), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
YAZICI, E., ASLIM, M. (2007). Modern Toplumlarda Sporun İşlevi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı.
Yetim, A. (2005). Sosyoloji Ve Spor. İstanbul: Morpa.
Zorba E., (2004)., Yaşam Boyu Spor, 1. Baskı, İstanbul.