Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Bootstrap Example
Makale Tam Metin
OKUL İDARECİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ALACAKLARI TEDBİRLER İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
Süleyman ÇETİN 0000000300533715
MEHMET YILDIRIM 0000-0001-7105-4506
HANIM AVCI ÖZDEMİR 0000-0003-4414-9299
RABİA GİZEM AKIN 00000000229237058

Özet

Bu araştırma okul idarecilerinin ve öğretmenlerin COVİD-19 Salgını sürecinde eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda alacakları tedbirler ilişkin görüşleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma ile ülkemizin eğitim kurumlarında öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olabilmeleri, Covid-19 sürecinde iş sağlığı ve güvenliğinin önemini vurgulamaları, okullardaki eksikliklerin belirlenmesi ve giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması beklenmektedir. Bu beklentiler ışığında COVİD-19 salgını sürecinde eğitim kurumlarının iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı öğretmenlerin bilgilendirilmesi açısından çok önemlidir. Böylece öğretmenler ve öğrencilerimizin, gelecek dönemlerde sağlıklı ve güvenli okul ortamında eğitim ve öğretime devam edebilmeleri ve sağlık acısından herhangi bir sorun yaşanmaması sağlanacaktır.
Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında diyarbakır ili sınırları içerisinde yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan okul idarecilerinin ve öğretmenlerden oluşturmaktadır. Örneklemi ise 30 okul idarecileri ve öğretmenlerden olarak belirlenmiştir. Araştırmada seçkisiz örnekleme yöntemlerinden basit örnekleme kullanılmıştır. COVİD- 19 salgın sürecinden dolayı öğretmenlere ulaşılma imkânı olmadığından dijital ortamda anketler ulaştırılarak veriler elde edilmeye çalışılmıştır.  Araştırmaya temel teşkil eden verilere, yapılan çalışmalar sonucunda kendi oluşturduğumuz 7 soruluk öğretmenlerin Covid 19 Salgını sürecinde eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda alacakları tedbirler ilişkin görüşleri? başlıklı bir anket ile ulaşılmıştır. Araştırmada ortaya konan araştırma soruları excel yazılımından geçirilerek bulgular elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulguları incelediğimizde; araştırmaya katılan okul idarecileri ve öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin görüşleri açısından cinsiyet, Branş, çalıştığı okul türü ve öğrenim durumu değişkenine göre bazı sorularda anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüşken bazı sorularda anlamlı farklılaşmaya rastlanmamıştır.
 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Salgını, Eğitim Kurumlarının, İş Sağlığı ve Güvenliği

Kaynakça

Ayvaz, Ö. ve Erdoğan, A. (2003). Ortaöğretim öğrencilerinde kazalar. 8. Halk Sağlığı Günleri Bildiri Özetleri. Sivas
Balcı, A. (2007). Etkili Okul Geliştirme Kuram Uygulama ve Araştırma. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Berktay, H.1995. "Salgın Hastalıklar" Toplumsal Tarih 4. 22: 17.
Bingöl, Dursun.(2003). İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.Basım, Beta Yayınları, İstanbul, s.455.
Çıpa, H. E. (Ekim 1995). McNeill'in Salgınlar ve Halkları Üzerine Düşünceler, Toplumsal Tarih Dergisi, 4(22), 17-22.
Eken, Günnur. (2011). İş Kazalarını Önlemede İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Etkinliği: Perakende Sektöründe Bir Uygulama Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi / Sosyal Bilimleri Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstrim İlişkileri Anabilim Dalı, Çanakkale.
Gümüş, B. (2016). Okullarda İş Sağliği ve Güvenliği Uygulamalari ve Öğretmenlerin Bu Konudaki Bilgi Düzeylerinin İrdelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
İLO (2009). ILO standards on occupational and health safety and health Promoting a safe and healthy working environment, General Survey concerning the Ocupational Safety and Health Convention, 1981( No:155-164).
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. (2012, 30 haziran). Resmi Gazete (Sayı: 28339). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf
Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim, 2018-2019. (2019, Eylül). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 361. Erişim adresi: http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=361
Sabuncuoğlu, Zeyyat.(2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi, Bursa, s.262.
Sadullah, Ömer. (1998). ?İnsan Kaynakları Yönetimi?nde Koruma  İşlevi?, İnsan Kaynakları Yönetimi,  .Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul, s.396.
Sayıntürk, Hakan. (2014). İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerine Aykırı Davranan İşveren Karşısında İşçilerin Hakları Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi / Sosyal Bilimleri Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, Ankara.
Süzek, Sarper. (2005). İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Hakları ve Yükümlülükleri (Haklar), Legal İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:2, Sayı: VI,  s.610.
Şimşek, M. (2008). ?Mühendislikte Ergonomik Faktörler?, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.45.
Tiryayi, Davut. (2011). İş Sağlığı ve İş Güvenliğindeki Gelişmeler: Altınova Tersaneleri Çalışanlarının Farkındalıklarının Değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yalova.
Vayısoğlu Zorlu, Ayşegül. (2008). İnsan Kaynakları Açısından İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri ve Konuyla İlgili Bir Araştırma Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimleri Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı, İstanbul.
WEB
(Web1) ULUSAL İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi II (2009-2013), http://www.ttb.org.tr/kol/is/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=1, Erişim 05.06.2021
(Web2)İHEB; ?İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi??,    http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/688B1--Insan-Haklari-Evrensel Beyannamesi.pdf, Erişim 07.07.2020
(Web3) SGK İstatistikleri http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler, Erişim 12.06.2021
Web4. adresi: https://www.ecdc. europa.eu/en/geographicaldistribution-2019-ncov-cases (Erişim tarihi: 09.06.2021).
 

THE OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATIVES AND TEACHERS ON THE MEASURES TO BE TAKEN ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS DURING THE COVID-19 EPIDEMIC
Author Name Author Surname Orcid Number
Süleyman ÇETİN 0000000300533715
MEHMET YILDIRIM 0000-0001-7105-4506
HANIM AVCI ÖZDEMİR 0000-0003-4414-9299
RABİA GİZEM AKIN 00000000229237058

Abstract

This research aims to determine the opinions of teachers related to occupational health and safety of educational institutions in the course of the COVID-19 epidemic. With this study, it is expected that teachers in the educational institutions of our country have sufficient information about occupational health and safety, emphasize the importance of occupational health and safety in the Covid-19 process, and take the necessary measures to identify and eliminate deficiencies in schools. In the light of these expectations, it is very important to inform the teachers about the occupational health and safety of educational institutions during the COVID-19 epidemic process. Thus, it will be ensured that our teachers and students will be able to continue their education and training in a healthy and safe school environment in the future and that there will be no problems due to health problems.
The universe of the research consists of 50 teachers working in primary, secondary and high schools within the borders district of Diyarbakır in the academic year of 2019-2020. The sample was determined as 30 teachers. Simple sampling, which is one of the random sampling methods, was used in the research. Since COVID-19 epidemic process is not accessible to teachers, data were tried to be obtained by delivering questionnaires in digital environment. The data, which constitute the basis of the research, were obtained through a questionnaire titled “The opinions of the 7-question teachers we created as a result of the studies on the measures to be taken in the educational institutions regarding occupational health and safety in the Covid 19 Outbreak process. The research questions revealed in the research were passed through the excel software and the findings were obtained. When we examine the findings obtained in the research; In terms of the opinions of the teachers participating in the study regarding occupational health and safety, it was observed that there was a significant difference in some questions according to gender, graduation status, gender, branch, type of school, and education status.
 

Keywords: Keywords: COVİD-19, Epidemic, Educational Institutions, Occupational Health and Safety

References

Ayvaz, Ö. ve Erdoğan, A. (2003). Ortaöğretim öğrencilerinde kazalar. 8. Halk Sağlığı Günleri Bildiri Özetleri. Sivas
Balcı, A. (2007). Etkili Okul Geliştirme Kuram Uygulama ve Araştırma. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Berktay, H.1995. "Salgın Hastalıklar" Toplumsal Tarih 4. 22: 17.
Bingöl, Dursun.(2003). İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.Basım, Beta Yayınları, İstanbul, s.455.
Çıpa, H. E. (Ekim 1995). McNeill'in Salgınlar ve Halkları Üzerine Düşünceler, Toplumsal Tarih Dergisi, 4(22), 17-22.
Eken, Günnur. (2011). İş Kazalarını Önlemede İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Etkinliği: Perakende Sektöründe Bir Uygulama Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi / Sosyal Bilimleri Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstrim İlişkileri Anabilim Dalı, Çanakkale.
Gümüş, B. (2016). Okullarda İş Sağliği ve Güvenliği Uygulamalari ve Öğretmenlerin Bu Konudaki Bilgi Düzeylerinin İrdelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
İLO (2009). ILO standards on occupational and health safety and health Promoting a safe and healthy working environment, General Survey concerning the Ocupational Safety and Health Convention, 1981( No:155-164).
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. (2012, 30 haziran). Resmi Gazete (Sayı: 28339). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf
Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim, 2018-2019. (2019, Eylül). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 361. Erişim adresi: http://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=361
Sabuncuoğlu, Zeyyat.(2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi, Bursa, s.262.
Sadullah, Ömer. (1998). ?İnsan Kaynakları Yönetimi?nde Koruma  İşlevi?, İnsan Kaynakları Yönetimi,  .Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul, s.396.
Sayıntürk, Hakan. (2014). İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerine Aykırı Davranan İşveren Karşısında İşçilerin Hakları Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi / Sosyal Bilimleri Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, Ankara.
Süzek, Sarper. (2005). İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Hakları ve Yükümlülükleri (Haklar), Legal İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:2, Sayı: VI,  s.610.
Şimşek, M. (2008). ?Mühendislikte Ergonomik Faktörler?, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.45.
Tiryayi, Davut. (2011). İş Sağlığı ve İş Güvenliğindeki Gelişmeler: Altınova Tersaneleri Çalışanlarının Farkındalıklarının Değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yalova.
Vayısoğlu Zorlu, Ayşegül. (2008). İnsan Kaynakları Açısından İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri ve Konuyla İlgili Bir Araştırma Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimleri Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı, İstanbul.
WEB
(Web1) ULUSAL İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi II (2009-2013), http://www.ttb.org.tr/kol/is/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=1, Erişim 05.06.2021
(Web2)İHEB; ?İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi??,    http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/688B1--Insan-Haklari-Evrensel Beyannamesi.pdf, Erişim 07.07.2020
(Web3) SGK İstatistikleri http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler, Erişim 12.06.2021
Web4. adresi: https://www.ecdc. europa.eu/en/geographicaldistribution-2019-ncov-cases (Erişim tarihi: 09.06.2021).