Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Bootstrap Example
Makale Tam Metin
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
Ceylan ZİYTAK 0000000313984734
Hüseyin Gürcan KANAT 0000000156658723
Mehmet GEDİKOĞLU 0000000256803086
Mehmet Deniz AKIN 0000000309843760

Özet

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerine göre okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik yaşanan problemleri tespit etmek ve çözümler geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır Merkez ilçelerine bağlı resmî bağımsız anaokulları ve anasınıfı bulunan okullarda çalışan 20 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik sorunlar ve çözüm önerilerini belirlemeye yönelik nitel bir çalışmadır. ?Çalışmada olgu bilim deseni kullanılmıştır.? Katılımcılara göre, velilerin okul ihtiyaçlarından dolayı aidatlarını vermemesi ve okulların bütçe problemleri okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik sorunların başından gelmektedir. Katılımcı öğretmenlerin ço­ğunluğu, ailelerin okul öncesi eğitime yeterince destek vermemesi ve ilgiyi göstermemesi ne­deniyle, eğitim sürecinde bir takım problemler yaşadığını ifade etmektedirler. Sonuç olarak katılımcı ?öğretmenler, okul öncesi eğitim sürecinde yaşanılan problemlerin çözümüne yönelik olarak, okul öncesi eğitimin finansmanının devlet tarafından karşılanması, ailelerin bilinçlendirilmesi ve okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınması gerektiğine yönelik? birtakım önerilerde bulunmuşlardır.
 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin sorunları, zorunlu eğitim, okul öncesi öğretmeni.

Kaynakça

AÇEV, (2007) Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma için Erken Çocukluk Eğitimi: Önemi, Yararları ve Yaygınlaştırma Önerileri.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, Resmi Gazete, Sayı: 18059, Yıl:1983  http://www.cocukhizmetleri.gov.tr/tr/html/10610/2828
Akan, D. Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı, Can, N. (Editör). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, Yıl: 2013. S.39.
Akyüz, Y. Uygun, S. ve Kafadar, O. ?Anaokullarının II. Meşrutiyet Dönemindeki Gelişiminde Okul ve Çocuk Sağlığı?, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, Sayı 7. Yıl:2005. S. 147-172.
Aral, N., Kandır, A.& Yaşar, M. C. (2000). Okul Öncesi Eğitim ve Anasınıfı Programları. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
Aral, N., Kandır, A., & Can Yaşar, M. (2011). Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
Aral, N., Kandır, A., & Can-Yaşar, M. (2001). Okul Öncesi Eğitim 1. İstanbul: Ya- Pa Yayınları.
Çetinkaya, C. Türkiye?de Okul Öncesi Eğitiminin Tarihsel Gelişimi Ve Bugünkü Durumu,
Haktanır, G. (2007). Okul Öncesi Eğitime Giri?. Ankara: Anı Yayıncılık
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1999). 16. Millî eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165513_16_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). 17. Milli eğitim şurası. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165619_17_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Oğuzkan, Ş, Oral, G. Okul Öncesi Eğitim , İstanbul; Milli Eğitim Basımevi, Yıl:1997. S. 1-2, 23 28.
Ramazan, O. (2007) ?Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fiziksel Ortam?, Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular (Ed. A. Oktay; Unutkan, Ö.), ?stanbul: Morpa Kültür Yayınları
Şişman, M. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara; Pegem Akademi, Yıl: 2010. S. 93-95,175,186,191,210-211.
Temel, F. Okul Öncesi Eğitime Giriş, Eskişehir; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Okul Öncesi Lisans Programı Yayınları, Yayın No:1841, Yıl: 2009. S. 55.
Ülküer, N,S. Dünya?da ve Türkiye?de Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması, İstanbul; YA ? PA Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Yıl: 1985. S.7.
Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıl: 2006. S.41-42.
 

PROBLEMS AND SOLUTIONS REGARDING EXPANDING PRE-SCHOOL EDUCATION
Author Name Author Surname Orcid Number
Ceylan ZİYTAK 0000000313984734
Hüseyin Gürcan KANAT 0000000156658723
Mehmet GEDİKOĞLU 0000000256803086
Mehmet Deniz AKIN 0000000309843760

Abstract

The aim of this research is to develop problems and solutions for the dissemination of pre-school education. The study group of the research consists of 20 preschool teachers working in public independent kindergartens and schools with kindergartens in the Merkez district of Diyarbakır province in the 2020-2021 academic year.
The research is a qualitative study to determine the problems and solution proposals for the dissemination of pre-school education. Phenomenology design was used in the study. Focusing on the phenomena that we are aware of but do not have a deep and detailed understanding of is called the phenomenology design. According to the participants, the fact that parents do not pay their dues due to school needs and the budget problems of schools are the leading problems for the dissemination of pre-school education.
 Majority of the participating teachers state that they have some problems in the education process because families do not give enough support and do not show interest in pre-school education. As a result, the participating teachers made some suggestions for the solution of the problems encountered in pre-school education, that the expenses of pre-school education should be covered by the state, awareness of families should be raised and preschool education should be included in the scope of compulsory education.
 

Keywords: Keywords: preschool education, teh problems of preschool, compulsory education, preschool teacher.

References

AÇEV, (2007) Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma için Erken Çocukluk Eğitimi: Önemi, Yararları ve Yaygınlaştırma Önerileri.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, Resmi Gazete, Sayı: 18059, Yıl:1983  http://www.cocukhizmetleri.gov.tr/tr/html/10610/2828
Akan, D. Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı, Can, N. (Editör). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, Yıl: 2013. S.39.
Akyüz, Y. Uygun, S. ve Kafadar, O. ?Anaokullarının II. Meşrutiyet Dönemindeki Gelişiminde Okul ve Çocuk Sağlığı?, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, Sayı 7. Yıl:2005. S. 147-172.
Aral, N., Kandır, A.& Yaşar, M. C. (2000). Okul Öncesi Eğitim ve Anasınıfı Programları. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
Aral, N., Kandır, A., & Can Yaşar, M. (2011). Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
Aral, N., Kandır, A., & Can-Yaşar, M. (2001). Okul Öncesi Eğitim 1. İstanbul: Ya- Pa Yayınları.
Çetinkaya, C. Türkiye?de Okul Öncesi Eğitiminin Tarihsel Gelişimi Ve Bugünkü Durumu,
Haktanır, G. (2007). Okul Öncesi Eğitime Giri?. Ankara: Anı Yayıncılık
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (1999). 16. Millî eğitim şurası. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165513_16_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). 17. Milli eğitim şurası. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165619_17_sura.pdf sayfasından erişilmiştir.
Oğuzkan, Ş, Oral, G. Okul Öncesi Eğitim , İstanbul; Milli Eğitim Basımevi, Yıl:1997. S. 1-2, 23 28.
Ramazan, O. (2007) ?Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fiziksel Ortam?, Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular (Ed. A. Oktay; Unutkan, Ö.), ?stanbul: Morpa Kültür Yayınları
Şişman, M. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara; Pegem Akademi, Yıl: 2010. S. 93-95,175,186,191,210-211.
Temel, F. Okul Öncesi Eğitime Giriş, Eskişehir; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Okul Öncesi Lisans Programı Yayınları, Yayın No:1841, Yıl: 2009. S. 55.
Ülküer, N,S. Dünya?da ve Türkiye?de Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması, İstanbul; YA ? PA Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Yıl: 1985. S.7.
Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıl: 2006. S.41-42.