Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Bootstrap Example
Makale Tam Metin
Kültürel ve Siyasi Temelleri İle Panslavizm Hareketi ve Panslavizmin Balkan Milliyetçiliğine Etkisi
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
Mehmet DOĞAN 0000-0003-4232-6327

Özet

Avrupa?nın en eski halklarından oldukları kabul edilen Slavların tarihi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Tarihte birçok devletin hâkimiyetinde yaşayan Slav toplulukları dilsel ve kültürel özelliklerini muhafaza etmişlerdir. Zamanla aralarında edebi ve kültürel anlamda bir Slavcılık fikri oluşmuştur. Bu fikrin temellerini bilinen kaynaklara göre 15 ve 16. yüzyıllara kadar götürmek mümkündür. Slavcılık fikrinin oluşumunda Slav şair ve yazarlar ile birlikte Alman düşünürlerin de etkisi olmuştur. Slavcılık fikri zamanla Panslavizm düşüncesine dönüşmüştür. Edebi olarak ortaya çıkan ve Slavlar arasında dil ve kültürel birliğini ifade eden Panslavizm düşüncesi Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik fikrinin Slavlar arasında da etkili olmasıyla zamanla siyasi bir hüviyet kazanmıştır.
Panslavizm Rusya?da önce batı karşıtlığı yani Slavofillik olarak karşılık bulmuştur. Daha sonra ise Rusya?nın tarihi emellerini gerçekleştirmek için Slavlar üzerinden kullandığı bir akım haline dönüşmüştür. Panslavizm düşüncesinin nihai hedefi olan bütün Slavları birleştirme hedefine bütünüyle ulaşılamamıştır ancak Panslavist faaliyetler Osmanlı topraklarında yaşayan Slav topluluklarının bağımsızlıklarını kazanmasında büyük ölçüde etkili olmuştur. Bu anlamda 19. yüzyıl hem Slavlar için hem de Panslavizm düşüncesi açısından dönüm noktasıdır.

Anahtar Kelimeler: Slav, Panslavizm, Slavofil, Slavistik, Rusya, Osmanlı, Almanya

Kaynakça

Armaoğlu, F. (2010). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (6. bs.). İstanbul: Alkım Yayınları.

Asker, A. ve  Özel, Ö. (2016). Panslavizmin Çarlık Rusyası'nın Ve Sovyetler Birliği'nin Balkan Politikaları Üzerindeki Etkisi. Uluslararasi Suçlar ve Tarih, (17), 17-46.

Aydın, M. (2004). 19. Yüzyıl Ortalarında Panslavizm ve Rusya. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(15), 73-82.
Bakır, A. ve  Oğuz, E.E. (2020). Slavların Kökeni Ve Polonya?nın Kuruluşunda Büyük Rol Üstlenen I. Mıeszko Dönemi. Cappadocia Journal of History and Social Sciences, 14(14), 149-188.
Çağ, G. (2008). Panslavizmin Fikri Temelleri ve Slav Birliği Çabaları. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10(1), 205-2019.
Demiroğlu, H. (2009). Rus Kaynaklarına Göre Rusya?nın Balkan Siyaseti: Ortodoks Birliği ve Panslavizm (1856-1878). Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Kaya, S. ve İşyar, Ö.G. (2009). Rus Yayılmacılığı ve Slavofil Düşüncenin Tarihsel Gelişimi. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, 4(8), 25-49.

Keleş, E. (2008). Rusya?nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 123-140.
Kurat, A.N. (1987). Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917?ye Kadar (2. bs.). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Kurat, A.N. (1990).  Türkiye ve Rusya (1. bs.). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Kurat, Y. T. (1999). XIX. Yüzyılda Rusya?nın Balkanlar?daki Panslavizm ve Panortodoks Politikası Karşısında Osmanlı Diplomasisi. Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Sempozyuma Sunulan Tebliğler 15-17 Ekim 1997 içinde (s.175). Ankara.
Özgen, Ö. (1999). Balkanlar?da Slavist ve Ortodoks Eksenli Politikalar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Saray, M. (2006). Türkiye ve Komşuları (1. bs.). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.

The Panslavism Movement With Its Cultural And Political Foundations And The Effect Of Panslavism On Balkan Nationalism
Author Name Author Surname Orcid Number
Mehmet DOĞAN 0000-0003-4232-6327

Abstract

The history of the Slavs, which is considered to be one of the oldest peoples in Europe, dates back to ancient times. Slavic communities, which lived under the rule of many states in history, have preserved their linguistic and cultural characteristics. A literary and cultural idea of Slavism emerged between them over time. It is possible to trace the foundations of this idea back to the 15th and 16th centuries, according to known sources. Slavic poets and writers were influential in the formation of the idea of Slavism, and even German philosophers were also influential in the formation of this thought. The idea of Slavism turned into the idea of Panslavism over time. The idea of Panslavism which emerged as a literary and expressed the linguistic and cultural unity among the Slavs gained a political identity over time, with the idea of nationalism that emerged after the French Revolution, which was also effective among the Slavs.
Pan-Slavism was first defined in Russia as Slavophilism, which means anti-Westernism. After that, it turned into a current that Russia used over the Slavs to realize its historical ambitions. The main purpose of Panslavism thought, to unite all the Slavs, was not fully achieved, but Panslavist activities were largely effective in the independence of the Slavic communities living in the Ottoman lands. In this sense, the 19th century is a milestone for both Slavs and Panslavism thought.

Keywords: Slavic, Panslavism, Slavophile, Slavistic, Russia, Ottoman, Germany

References

Armaoğlu, F. (2010). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (6. bs.). İstanbul: Alkım Yayınları.

Asker, A. ve  Özel, Ö. (2016). Panslavizmin Çarlık Rusyası'nın Ve Sovyetler Birliği'nin Balkan Politikaları Üzerindeki Etkisi. Uluslararasi Suçlar ve Tarih, (17), 17-46.

Aydın, M. (2004). 19. Yüzyıl Ortalarında Panslavizm ve Rusya. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(15), 73-82.
Bakır, A. ve  Oğuz, E.E. (2020). Slavların Kökeni Ve Polonya?nın Kuruluşunda Büyük Rol Üstlenen I. Mıeszko Dönemi. Cappadocia Journal of History and Social Sciences, 14(14), 149-188.
Çağ, G. (2008). Panslavizmin Fikri Temelleri ve Slav Birliği Çabaları. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10(1), 205-2019.
Demiroğlu, H. (2009). Rus Kaynaklarına Göre Rusya?nın Balkan Siyaseti: Ortodoks Birliği ve Panslavizm (1856-1878). Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Kaya, S. ve İşyar, Ö.G. (2009). Rus Yayılmacılığı ve Slavofil Düşüncenin Tarihsel Gelişimi. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, 4(8), 25-49.

Keleş, E. (2008). Rusya?nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 123-140.
Kurat, A.N. (1987). Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917?ye Kadar (2. bs.). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Kurat, A.N. (1990).  Türkiye ve Rusya (1. bs.). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Kurat, Y. T. (1999). XIX. Yüzyılda Rusya?nın Balkanlar?daki Panslavizm ve Panortodoks Politikası Karşısında Osmanlı Diplomasisi. Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Sempozyuma Sunulan Tebliğler 15-17 Ekim 1997 içinde (s.175). Ankara.
Özgen, Ö. (1999). Balkanlar?da Slavist ve Ortodoks Eksenli Politikalar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Saray, M. (2006). Türkiye ve Komşuları (1. bs.). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.