Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Bootstrap Example
Makale Tam Metin
Tanzimat Dönemi Aydınlarından Ali Suavî ve Eğitim Görüşleri
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
Fatih ÖZKAN
Ali BALTACI

Özet

Ali Suavî, Osmanlı?nın son yüzyılında yaşamış ve o günlerin dış siyasetinin önemli olaylarından eğitim sistemine birçok konuda kayda değer eleştiri yazıları yazmış önemli bir İslam eğitimcisidir. Suavî, gazetede devletin dış siyasetteki hamlelerini eleştiren yazılarından sonra hapsedilmiş, ardından Avrupa?ya kaçmış ve Yeni Osmanlılar hareketine katılmıştır. Yaklaşık on sene yurt dışında kalan Suavî, II. Abdülhamid?in affıyla yurda geri dönmüş ve dönemin önemli okullarından Galatasaray Lisesi?ne müdür olarak görevlendirilmiştir. Bir süre sonra bu görevden alınan Suavî, bunu hazmedemeyip Sultan Murad?ı tekrar tahta çıkarmak amacıyla cami vaazlarıyla etrafına topladığı bir grup vatandaşla Çırağan Sarayı?na yürümüş ve bu teşebbüsü esnasında öldürülmüştür.Bu çalışmada, ardında birçok eser bırakmış olan Suavî?nin eğitime dair yazıları üzerinden eğitimle ilgili görüşleri değerlendirilecektir. Bu çerçevede Suavî?ye göre yaşadığı dönemde eğitimin genel durumu, eğitim-öğretimde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunları aşmak için Suavî?nin önerilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.Sonuç olarak yapılan araştırmada elde edilen çalışmada Suavî?nin genel anlamdaki tespitleri arasında ülkedeki eğitim kurumlarının yeterli sayıda olmadığı, medrese eğitiminin süresinin çok uzun olduğu, din ilimleriyle fen ilimlerinin birbirlerinden ayrı görüldüğü ve medreselerin eğitim programında matematik, coğrafya, kompozisyon, özellikle felsefe, düşünce tarihi ve matematik gibi alanlara yeterince yer verilmediği yer almaktadır. Ayrıca öğretmen yeterlikleri ve öğretim usullerinin denetlenmediğini düşünen Suavî, azınlıkların eğitim ve öğretimlerinin de denetlenmediğinden muztariptir. Bunlar gibi tespitleri olan Suavî?nin bu durumdan kurtulmak için alınması gereken önlemler hususunda ise; din ilimleriyle fen ilimlerinin birlikte tahsil edilmesi, öğretim usulünün bir standarda kavuşturulması, bütün okulların birbirine kaynak olacak şekilde sınıflandırılması, temel eğitimin zorunlu tutulması, eğitimin ilçelerde de yaygınlaştırılması, genel eğitim için halktan ve öğrencilerden vergi ve düzenli yardım alınması gibi fikirler ileri sürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ali Suavî, Tanzimat, eğitim, medrese, ıslahat, Galatasaray Lisesi

Kaynakça

Abbaslı, N. (2002). Ali Suavî?nin Düşünce Yapısı. İstanbul: Bilge Karınca Yayınları. Akyüz, Y. (1978). Okula Gazete Sokan Öğretmen Ali Suavî ve Günümüz Eğitiminde Benzer Girişimler. TTK Belleten, 42(167), s. 437-444. Akyüz, Y. (1982). Galatasaray Lisesinin Islahına İlişkin Ali Suavî?nin Girişimlerini Gösteren Bir Belge, TTK Belleten, 181, s. 121-128. Akyüz, Y. (2012). Türk Eğitim Tarihi (M.Ö. 1000-M.S. 2012). Ankara: Pegem A Yayınları. Atay, F. R. (1997). Başveren inkilapçı: Ali Süavi. Cumhuriyet Gazetesi Yayınları. Biçer, Z. (2011). Yeni Osmanlıların Eğitim Öğretim Görüşleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Çelik, H. (1993). Ali Suavî ve Dönemi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. DİA, c.2, Ali Suavî maddesi, s. 445-448. Doğan, İ. (1991). Tanzimatın İki Ucu: Münif Paşa ve Ali Suavî (Sosyo-Pedagojik Bir Karşılaştırma). İstanbul: İz Yayıncılık. Doğan, İ. (2012). Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Ertuğrul, E., & Çağhan, U. (2019). Sıradışı Bir Yeni Osmanlı Aydını: Ali SUAVİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Çağdaş Düşünce Hayatı Dergisi, 2(2), s. 44-68. Güçlü, M. (2013). Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlarda Ali Suavi İle İlgili Yayımlanan Makalelerin Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 169-184. Kuntay, M. C. (1946). Sarıklı İhtilalci Ali Suavî. İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi. Küçük, C. (1993). Çırağan Vak?ası. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. c. 8. s. 306-309. Sarı, M. F. (2018). Ali Suavi Ve Siyaset Felsefesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Tekin, Y. (2000). Osmanlı?da Demokrasi Tartışmalarının Miladı Olarak I. Meşrutiyet Öncesi Tartışma Platformu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 55(3), S. 145-173. http://erdincyakasiz.blogspot.com/2012/01/tanzimatn-devrimci-yuzu-ali-Suavî.html 28.12.2012 http://www.nedirnedemek.com/ilmi-heyet-nedir-ilmi-heyet-ne-demek 28.12.2012 http://www.nedirnedemek.com/nebatat-ilmi-nedir-nebatat-ilmi-ne-demek 28.12.2012 http://www.cerezforum.com/osmanli-tarihi/28250-takvim-i-vekayi-ilk-osmanli-turk-gazetesi.html 28.12.2012 http://www.egze.com/edeb/gosteryazar.php?kac=76 28.12.2012 http://www.webilgi.com/kim-kimdir/25168-ali-Suavî-hayati-ve-eserleri-ali-Suavî-kimdir.html 28.12.2012 https://İslâmansiklopedisi.org.tr/ali-Suavî 05.01.2019 tarihinde erişildi). https://edebiyatvesanatakademisi.com/tanzimat-donem-edeb/sarikli-tanzimatci-ihtilalci-gazeteci-ali-Suavî/598 05.01.2019 tarihinde erişildi). https://www.luggat.com/H%C4%B1div/1/1 05.01.2019 tarihinde erişildi).

Ali Suavi who is Tanzimat Period Intellectuals and His Views on Educati
Author Name Author Surname Orcid Number
Fatih ÖZKAN
Ali BALTACI

Abstract

Ali Suavî is an important Islamic educator who lived in the last century of the Ottoman Empire and wrote significant criticisms on many issues from the important events of the foreign policy of those days to the education system. Suavî was imprisoned after his articles criticizing the state's moves in foreign policy in the newspaper, and then he fled to Europe and joined the New Ottomans movement. Having stayed abroad for about ten years, Suavî, returned to the country with the amnesty of II. Abdulhamid and was assigned as the principal of Galatasaray High School, one of the important schools of the period. After a while, Suavî, who was dismissed from this duty, could not digest it and walked to Çırağan Palace with a group of citizens he gathered around him with mosque sermons in order to bring Sultan Murad back to the throne and was killed during this attempt.In this study, Suavî's comments on education will be evaluated through his articles on education, who left many works behind. In this framework, according to Suavî, it is aimed to determine the general state of education, the problems encountered in education and Suavîs suggestions to overcome these problems.As a result, among the findings of Suavî in general terms, the number of educational institutions in the country is not sufficient, the duration of madrasah education is very long, religious sciences and science are seen separately, and mathematics, geography, composition, especially philosophy, history of thought and areas such as mathematics are not sufficiently covered. In addition, Suavî thinks that teacher competencies and teaching procedures are not supervised, and the education and training of minorities is not supervised. Regarding the measures to be taken by Suavî, who has determinations such as these, to get rid of this situation; he put forward ideas such as collecting religious sciences and sciences together, standardizing the teaching method, classifying all schools as resources to each other, making basic education compulsory, extending education in districts, receiving taxes and regular aid from the public and students for general education.

Keywords: Ali Suavî, Tanzimat, education, madrasa, reform, Galatasaray High School

References

Abbaslı, N. (2002). Ali Suavî?nin Düşünce Yapısı. İstanbul: Bilge Karınca Yayınları. Akyüz, Y. (1978). Okula Gazete Sokan Öğretmen Ali Suavî ve Günümüz Eğitiminde Benzer Girişimler. TTK Belleten, 42(167), s. 437-444. Akyüz, Y. (1982). Galatasaray Lisesinin Islahına İlişkin Ali Suavî?nin Girişimlerini Gösteren Bir Belge, TTK Belleten, 181, s. 121-128. Akyüz, Y. (2012). Türk Eğitim Tarihi (M.Ö. 1000-M.S. 2012). Ankara: Pegem A Yayınları. Atay, F. R. (1997). Başveren inkilapçı: Ali Süavi. Cumhuriyet Gazetesi Yayınları. Biçer, Z. (2011). Yeni Osmanlıların Eğitim Öğretim Görüşleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Çelik, H. (1993). Ali Suavî ve Dönemi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. DİA, c.2, Ali Suavî maddesi, s. 445-448. Doğan, İ. (1991). Tanzimatın İki Ucu: Münif Paşa ve Ali Suavî (Sosyo-Pedagojik Bir Karşılaştırma). İstanbul: İz Yayıncılık. Doğan, İ. (2012). Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Ertuğrul, E., & Çağhan, U. (2019). Sıradışı Bir Yeni Osmanlı Aydını: Ali SUAVİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Çağdaş Düşünce Hayatı Dergisi, 2(2), s. 44-68. Güçlü, M. (2013). Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlarda Ali Suavi İle İlgili Yayımlanan Makalelerin Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 169-184. Kuntay, M. C. (1946). Sarıklı İhtilalci Ali Suavî. İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi. Küçük, C. (1993). Çırağan Vak?ası. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. c. 8. s. 306-309. Sarı, M. F. (2018). Ali Suavi Ve Siyaset Felsefesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Tekin, Y. (2000). Osmanlı?da Demokrasi Tartışmalarının Miladı Olarak I. Meşrutiyet Öncesi Tartışma Platformu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 55(3), S. 145-173. http://erdincyakasiz.blogspot.com/2012/01/tanzimatn-devrimci-yuzu-ali-Suavî.html 28.12.2012 http://www.nedirnedemek.com/ilmi-heyet-nedir-ilmi-heyet-ne-demek 28.12.2012 http://www.nedirnedemek.com/nebatat-ilmi-nedir-nebatat-ilmi-ne-demek 28.12.2012 http://www.cerezforum.com/osmanli-tarihi/28250-takvim-i-vekayi-ilk-osmanli-turk-gazetesi.html 28.12.2012 http://www.egze.com/edeb/gosteryazar.php?kac=76 28.12.2012 http://www.webilgi.com/kim-kimdir/25168-ali-Suavî-hayati-ve-eserleri-ali-Suavî-kimdir.html 28.12.2012 https://İslâmansiklopedisi.org.tr/ali-Suavî 05.01.2019 tarihinde erişildi). https://edebiyatvesanatakademisi.com/tanzimat-donem-edeb/sarikli-tanzimatci-ihtilalci-gazeteci-ali-Suavî/598 05.01.2019 tarihinde erişildi). https://www.luggat.com/H%C4%B1div/1/1 05.01.2019 tarihinde erişildi).