Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Bootstrap Example
Makale Tam Metin
Finansal Raporlama Standartlarına Göre Finansal Araçlar ve Finansal Varlıklar: Bir Literatür Çalışması
Yazar Adı Yazar Soyad Orcid Numarası
Muhammed KÜÇÜK

Özet

Ellerinde fazla fon bulunan kişi ya da kurumların bu fonları ihtiyacı bulunan kişi ya da kurumlara ulaştırdığı sistem finansal sistemdir. Finansal sistemde çeşitli finansal araçların değişim işlemi yapılmaktadır. Benzer şekilde finansal varlıkların da değişiminin yapıldığı bu sistemde elinde fon fazlası bulunanlar ile finansal varlıkları ellerinden çıkarmak isteyenler değişim işlemlerini yapmaktadırlar. Bir taraf tasarruf yapmak isterken diğer taraf varlık satışı yapmaktadır. Finansal araçlar finansal raporlama standartlarınca tanımlanmakta ve işlemlerin yapılış esasları bu standartlara göre belirlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Raporlama Standartları, Finansal Varlıklar, Finansal Araçlar

Kaynakça

Akdoğan, N., Aktaş, R., Deran, A., U. Erhan, D., & Acar, V. (2011). Sektörel Muhasebe. Ankara: Gazi Yayınevi. Aksoy, A., & Tanrıöven, C. (2014). Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi (5. Baskı b.). Ankara: Detay Yayıncılık. Aydın, N. (2013). Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar. Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar (2. Baskı b., s. 1-25). içinde Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Coşkun, M. (2010). Para ve Sermaye Piyasaları Kurumlar, Araçlar, Analiz (1. Baskı b.). Ankara: Detay Yayıncılık. Çukacı, Y.C. & Çenberlitaş, İ. (2017). Sermaye Piyasası Aracı Kurum Kavramı ve Aracı Kurum Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi İşlemleri, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C;7 S;13. ss: 178-202 Erdem, E. (2008). Para Banka ve Finansal Sistem (İkinci Baskı b.). Ankara: Detay Yayıncılık. Kaya, F. (2015). Finansal Yönetim (1. Baskı b.). İstanbul: Beta Basım Yayım. KGK. (2014). TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum. Ankara: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Madura, J. (1992). Financial Market and Institutions (Second Edition b.). Los Angeles: West Publishing. Özer, R. (2015). Para ve Sermaye Piyasaları. Ağustos 06, 2018 tarihinde Paranomist.com: https://www.paranomist.com/para-ve-sermaye-piyasalari.html/comment-page-1?bs-comment-added=1#comment-4348 adresinden alındı ResmiGazete. (2012). Sermaye Piyasası Kanunu. 28513 Sayılı Resmi Gazete (30.12.2012).

Financial Instruments and Financial Assets According to Financial Reporting Standards: A Literature Study
Author Name Author Surname Orcid Number
Muhammed KÜÇÜK

Abstract

The financial system is the system in which people or institutions with excess funds deliver these funds to people or institutions in need. In the financial system, various financial instruments are exchanged. Similarly, in this system, where financial assets are exchanged, those who have a surplus of funds and those who want to remove financial assets from their hands make exchange transactions. One party wants to make savings, while the other party sells assets. Financial instruments are defined by Financial Reporting Standards and the principles of transactions are determined according to these standards

Keywords: Financial Reporting Standards, financial assets, financial instruments

References

Akdoğan, N., Aktaş, R., Deran, A., U. Erhan, D., & Acar, V. (2011). Sektörel Muhasebe. Ankara: Gazi Yayınevi. Aksoy, A., & Tanrıöven, C. (2014). Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi (5. Baskı b.). Ankara: Detay Yayıncılık. Aydın, N. (2013). Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar. Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar (2. Baskı b., s. 1-25). içinde Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Coşkun, M. (2010). Para ve Sermaye Piyasaları Kurumlar, Araçlar, Analiz (1. Baskı b.). Ankara: Detay Yayıncılık. Çukacı, Y.C. & Çenberlitaş, İ. (2017). Sermaye Piyasası Aracı Kurum Kavramı ve Aracı Kurum Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi İşlemleri, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C;7 S;13. ss: 178-202 Erdem, E. (2008). Para Banka ve Finansal Sistem (İkinci Baskı b.). Ankara: Detay Yayıncılık. Kaya, F. (2015). Finansal Yönetim (1. Baskı b.). İstanbul: Beta Basım Yayım. KGK. (2014). TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum. Ankara: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Madura, J. (1992). Financial Market and Institutions (Second Edition b.). Los Angeles: West Publishing. Özer, R. (2015). Para ve Sermaye Piyasaları. Ağustos 06, 2018 tarihinde Paranomist.com: https://www.paranomist.com/para-ve-sermaye-piyasalari.html/comment-page-1?bs-comment-added=1#comment-4348 adresinden alındı ResmiGazete. (2012). Sermaye Piyasası Kanunu. 28513 Sayılı Resmi Gazete (30.12.2012).