Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN : 2791 - 6146

Güneydoğu Araştırmaları Derneği Yayınıdır

YAYIN ETİĞİ

Dergimizdeki yayın sürecinde, YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayımlanan öneri ve kılavuzlardaki etik ilkelere uymayı taahhüt eder. Dergimiz yayın sürecinde takip edilen etik ilkeler şu şekildedir:

 1. Yayıncıların Sorumlulukları
  Dergimize gönderilen makalelerin fikir özgürlüğü ve mülkiyet hakları yayıncının sorumluluğu ve garantörlüğündedir.
  Yayıncı, dergiye gönderilen yazılarla ilgili editörlerin bağımsız kararlar almamalarını garanti eder.
  Yayıncı, editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili tedbirleri almakla sorumludur.
 2. Editörlerin Görev ve Sorumlulukları
  Editör, dergide yayımlanan yazıların derginin yayın politikasına, derginin amaç ve kapsamına uygunluğunu sağlamalıdır.
  Editör, dergiye gönderilen yazılardaki kişisel verilen korunmasına özen göstermeli ve bu kişisel verileri, bireylerin açık rızası olmadan yayımlamamalıdır. Editör, dergiye gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulmasını sağlamalıdır.
  Editör, dergiye gönderilen yazılarla ilgili yazışma, dosya ve diğer kayıtları elektronik ortamda veya basılı olarak saklamalıdır.
  Editör, derginin ve yayının kalite standartlarını yükseltmek için gerekli çalışmaları yapmalıdır.
  Editör, dergiye gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, tabiiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirmelidir.
  Editör, yayın politikası gereği tüm yayın süreçlerinde (yayında herhangi bir sebeple düzeltme, değiştirme ve açıklama gerektiren konularda) şeffaflık ilkesini ön planda tutmalıdır.
  Editör, dergiye gönderilen yazılarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamalıdır.
  Editör, kör ve çift hakemlik süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamalıdır.
  Editör, yazarlara, yazılarının tüm aşamaları ile ilgili doğru, açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
  Editör, yazılara gelen eleştirilerle ilgili yazarlara cevap hakkı tanımalıdır.
  Editör, hakemlerin istedikleri düzeltme önerilerini ivedilikle yazara iletmelidir.
  Editör, dergiye gönderilen yazılar için çalışmanın alanına ve muhtevasına uygun hakemler belirlemelidir.
  Editör, derginin hakem havuzunu daima güncelleyip geniş bir yelpaze oluşturmalı ve makaleleri farklı hakemlere gönderme konusunda çaba sarf etmelidir.
  Editör, dergiye gelen yazıları aralarında çıkar çatışması-çıkar birliği olmayan hakemlere yönlendirmelidir.
 3. Hakemlerin Etik Sorumlulukları
  Hakemler, uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları kabul etmeli, uzmanlık alanı dışındaki çalışmaları reddetmelidir.
  Hakemler, kör hakemlik ilkesine uygun olarak yansızlık ve gizlilik içerisinde hareket etmelidir.
  Davet edilen hakem, ilgili çalışma için hakemlik yapıp yapamayacağını 15 gün içinde editöre bildirmelidir. Hakem değerlendirme sürecini 15 gün içinde tamamlamalıdır.
  Hakemler, inceledikleri çalışmada herhangi bir etik ihlal tespit ettiği durumda bunu dergi editörlüğüne bildirmelidirler.
  Hakemler, makaleleri bilimsel ölçütlere uygun bir dille tarafsız, bilimsel ve nesnel bir değerlendirme yapmak durumundadırlar.
 4. Yazarların Etik Sorumlulukları
  Yazar(lar), dergimizde yayımlanmak üzere gönderdikleri çalışmanın her türlü yayın haklarını gönderdikleri devretmiş olur. Yazar(lar) dergimize gönderdikleri yazılar için telif hakkı talep edemez.
  Yazar(lar), dergiye gönderdikleri yazıları derginin yayın ve yazım kurallarına (ve makale kabul aldıktan sonra makale şablonuna) uygun olarak sisteme yüklemelidir.
  Yazar(lar) dergimize makale göndermekle, dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makalenin daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir dilde yayımlanmadığını, yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmediğini taahhüt eder.
  Yazar(lar), aynı sayı için dergimize birden fazla yazı göndermemelidir.
  Yazar(lar), makaleye yazar olarak katkı sunmayan kişilerin ismini yazar olarak eklememelidir.
  Yazar(lar), gönderdikleri çalışmalarda yer alan her türlü telifli materyal (tablo, şekil, katkı sunan alıntılar vb.) ile ilgili tüm sorumluluğu üstlendiklerini taahhüt ederler..
  Yazar(lar); atıf kurallarına uygun şeklide alıntılama yapmalı ve çalışmada katkısı olanları belirtmelidir.
  Yazar(lar), dergiye gönderilen yazılar ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar ise bu niteliklerini belirtmelidir.
  Yazar(lar), dergimize gönderdikleri çalışmaların, bilimsel araştırma ve yayın etiğine uygunluğunu sağlamakla sorumludur.
  Yazar(lar), dergiye yayımlanmak üzere gönderdikleri yazılarda temel insan haklarına ve hayvan haklarına saygıyı esas tutmalıdır. Bu çerçevede makalelerde kullanılacak deneklere ilişkin etik kurul onayını mutlaka almalıdır.
  Yazarlar, dergimize makale göndererek yukarıda belirtilen koşullara uymayı kabul ettiklerini taahhüt etmiş olurlar.
 5. YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ?ne Uygunluk
  Dergiye makale gönderen yazarlar, gönderdikleri makalelerin YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8' de "Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler" başlığı altında aşağıdaki şekilde belirtilen durumlardan herhangi birini içermediğini taahhüt eder:
  a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak.
  b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek.
  c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.
  ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak.
  d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak.
  e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.
  f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek. İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak.
 6. Etik İlkelere Uymayan Durumun Fark edilmesi
  Yayın sürecinin herhangi bir aşamasında, bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda cihansumulakademi@gmail.com adresine iletilmesi gerekir.

YAYIN POLİTİKASI

 • Dergimize gönderilen makaleler, yazarları tarafından ön inceleme aşamasında iken geri çekilebilir. Hakemlere gönderilerek değerlendirme süreci başlayan makaleler geri çekilemez.
 • Dergimize gönderilen makaleler, ön inceleme aşamasında ve yayına kabul edildikten sonra düzenlenebilir. Hakem süreci başladıktan sonra hakemlerden dönüt gelene kadar yazarlar makalelerinde herhangi bir değişiklik yapamazlar.
 • Makale süreci sadece sistem üzerinden takip edilmelidir.
 • Dergimize gönderilen çalışmalar gerekli ön şartları sağladıktan sonra en az doktor unvanlı iki hakeme yönlendirilir. Makale her iki hakemden olumlu rapor alması durumunda (varsa hakem düzeltmeleri yapıldıktan sonra) editör onayı ile dergimizde yayımlanır. Hakemlerin her ikisinin olumsuz rapor vermesi durumunda ise makale reddedilir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde editör inisiyatifine göre çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir ve gelen rapora göre çalışma ile ilgili karar verilir. Hakemin düzeltmeleri yazara iletildikten sonra yazarın en geç 1 ay içinde sisteme düzeltme dosyası yüklemesi gerekir. Bu süreyi aşan durumlarda editörler makaleyi reddetme hakkına sahiptirler.
 • Dergiye gönderilen çalışmaların Word formatındaki makale dosyasına hiç bir şekilde yazarın isim, adres, kurum vb. bilgilerine yer verilmemelidir. Bu bilgiler sisteme makale yükleme sırasında ayrıca istenmektedir. Bu bilgilerden birinin yer aldığı makaleler doğrudan reddedilir.
 • Dergimize gönderilen yazıların ortalama süreci, yaklaşık 3 aydır. Bu süre kesin olmamakla beraber dergideki yoğunluğa göre daha uzun y ada daha kısa olabilmektedir.